Persbericht

Den Haag sluit 2019 af met kleine plus

Gepubliceerd: 22 april 2020Laatste wijziging: 30 april 2020

Uit de vandaag gepresenteerde programmarekening van de gemeente Den Haag blijkt dat zij het jaar 2019 afsluit met een kleine plus. In de programmarekening verantwoordt het stadsbestuur de 2,8 miljard euro die is uitgegeven en ontvangen afgelopen jaar. De gemeente heeft een positief resultaat van 1,4 miljoen euro geboekt. Wethouder van Financiën, Boudewijn Revis: “Het zijn lastige tijden voor de stad en voor de Hagenaars. Wij moeten als stadsbestuur zorgen voor degelijk financieel bestuur. Dat is de basis om te doen wat nodig is in de coronacrisis.”

Den Haag voert een solide financieel beleid, gericht op lange termijn. Ondanks de kleine plus in de jaarrekening teert de gemeente na afsluiting van dit boekjaar toch fors in op de algemene reserve. Deze is afgenomen met €10 mln. Deze belangrijkste financiële buffer staat hiermee onder druk. Dat komt vooral door de hogere kosten van jeugdhulp en zorg. Revis:

“Voor de toekomst blijven de jeugdhulp en de zorg een bittere pil. Het Rijk geeft de gemeente grote extra verantwoordelijkheden, zonder bijbehorende middelen.”

Mee- en tegenvallers

Elk jaar wordt de begroting tussentijds geactualiseerd, om zo te kunnen bijsturen waar nodig. Eind 2019 is dat gedaan om een het tekort op de jeugdhulp en de zorg voor het lopende jaar op te lossen. Daarmee werd een tekort van € 45 miljoen incidenteel opgelost.

Daar komt de tegenvaller van het gemeentefonds bij. Het gemeentefonds beweegt trap-op-trap-af mee met de daadwerkelijke rijksuitgaven. De gemeente heeft in de begroting rekening gehouden met deze groei van het gemeentefonds. In de praktijk zien we dat het Rijk zijn ambities niet (volledig) waarmaakt en daardoor structureel met onderbesteding kampt. Het Rijk geeft geld dat er wel is niet uit. Deze onderbesteding door het Rijk leidt ertoe dat via de trap af systematiek Den Haag, net als alle andere gemeenten, jaarlijks te maken krijgt met een nadelige naheffing op het gemeentefonds. Deze naheffing kostte Den Haag in 2019 € 14 miljoen.

Revis pleit daarom voor aanpassing van deze systematiek: “

Het rijk moet vooruit denken. Als gemeente weten wij pas na afloop van het jaar welk bedrag we dat jaar definitief krijgen. Dat is niet meer van deze tijd.”

Effecten van coronacrisis

Het is evident dat de coronacrisis Den Haag raakt. Eerder kondigde wethouder Revis al aan de voorjaarsnota uit te stellen. Normaliter zou deze medio mei worden gepresenteerd, maar de nota is tot nader order uitgesteld zodat de gevolgen van de crisis goed in kaart kunnen worden gebracht. Revis:

"het beheersen van de gevolgen van de coronacrisis is nu de eerste en hoogste prioriteit van het stadsbestuur.”

De volledige programmarekening vindt u via het raadsinformatiesysteem