Persbericht

Den Haag helpt 681 STiP deelnemers aan reguliere baan

Gepubliceerd: 3 februari 2021Laatste wijziging: 3 februari 2021

Van de 1.239 deelnemers van wie de STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief) is beëindigd, slaagt 55 procent (681 deelnemers) erin om binnen zes maanden na het einde van de STiP-baan een reguliere baan te vinden. Daarvan is 30 procent in dienst genomen door de STiP-werkgever en heeft daarmee nu een reguliere baan. Ongeveer één derde van de deelnemers valt terug op een uitkeringssituatie en 13% van de deelnemers valt vroegtijdig uit. Dat staat in de evaluatie van onderzoeksbureau Regioplan.

STiP geeft deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde baan die niet mag leiden tot verdringing van andere arbeidsplaatsen. Het heeft als doel het bieden van perspectief door ontwikkeling (op en om het werk) en is van tijdelijke aard.

De resultaten tot nu toe zijn positief en motiveren mij om deze aanpak voort te zetten, zodat wij meer mensen toekomstperspectief kunnen bieden. Het is niet bedoeld om mensen tijdelijk bezig te houden met een gesubsidieerde baan, maar we willen ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen aan de maatschappij en doorstromen naar een reguliere baan, zegt wethouder Bert van Alphen (Werk en Inkomen).

Voor de evaluatie zijn zowel deelnemers, werkgevers als uitvoerders gesproken. Het rapport toont de meerwaarde aan van de STiP-baan op het leven van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. STiP leidt voor veel deelnemers niet alleen tot een reguliere baan, maar draagt ook positief bij aan het zelfvertrouwen en de maatschappelijke participatie van de deelnemers.

Deelnemers aan een STiP-traject hebben een arbeidsovereenkomst en ontvangen salaris. Tijdens de STiP-baan krijgen de deelnemers begeleiding en kunnen ze zich verder ontwikkelen en later mogelijk uitstromen naar een reguliere baan. Deelnemers worden tijdens het traject begeleid door medewerkers van Den Haag Werkt, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en hun arbeidsmarktkansen verbeteren. Van belang is dat een deelnemer gemotiveerd is, een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt (minimaal 18 maanden in de bijstand) en niet zelfstandig werk kan vinden.

Mensen die heel lang niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces zijn vaak nog niet in staat van de ene op de andere dag weer ‘gewoon' aan het werk te gaan. We hebben als stad echter wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen weer mee te laten doen. Een belangrijke eerste stap is dat zij de kans krijgen werkervaring op te doen bij een werkgever. Werk zorgt er niet alleen voor dat mensen een inkomen krijgen, maar draagt ook positief bij aan het zelfvertrouwen en de maatschappelijke participatie van de deelnemers , zegt wethouder Van Alphen.

Verbeterpunten

Regioplan heeft in haar evaluatie ook een aantal adviezen meegegeven ter optimalisatie zoals het investeren in een uniforme aanpak van de werkbegeleiders, voorafgaand aan het traject transparanter zijn over scholingsmogelijkheden en tot slot deelnemers eerder in het traject bemiddelen naar regulier werk bij een werkgever. De komende periode gaat de gemeente de verbeterpunten implementeren in de regeling en onze dienstverlening om daarmee de effectiviteit van de STiP-regeling nog verder te verhogen.

WRR en Commissie Borstlap

Het idee van de STiP-regeling wordt door verschillende gemeenten op eigen wijze overgenomen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht vorig jaar het rapport 'Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht uit' en een week later kwam de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) met haar eindrapport 'In wat voor land willen we werken?'. Opvallend is dat in beide rapporten weer gepleit wordt voor het creëren van waardevol werk voor mensen die niet aan de hoge eisen van het huidige arbeidsproces kunnen voldoen. Het achterliggende idee is dat er veel maatschappelijk nuttig werk te doen valt en dat de financiering van een uitkering evengoed kan worden omgezet in gesubsidieerd werk, zodat betaald werk ontstaat. Ook het ministerie heeft de STiP-regeling genomineerd tot één van de beste vijf projecten in dit veld in Nederland.

Meer informatie

- Evaluatierapport Regioplan (RIS307525)

-STiP: een baan met perspectief