Persbericht

Den Haag bouwt aan een verbonden stad

Gepubliceerd: 1 april 2021Laatste wijziging: 31 maart 2021

De gemeente Den Haag zet een nieuwe stap in het beleid dat voorheen integratiebeleid heette. ‘Bouwen aan een verbonden stad’ is de nieuwe visie van de gemeente op de manier waarop inwoners samen leven in Den Haag. Den Haag is een stad waar meer dan 200 nationaliteiten met elkaar leven, wonen en werken. Een stad die intussen voor meer dan de helft bestaat uit bewoners met een migratieachtergrond. Den Haag heeft niet alleen te maken met een veelheid aan landen van herkomst, maar ook met verscheidenheid aan talen, culturen, religies, verblijfsstatussen, gender en sociaaleconomische posities. Deze verscheidenheid en de interacties tussen al deze groepen maakt dat we liever spreken van een verbindingsopgave dan van integratie.

Die nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe visie op de manier waarop we samen leven in Den Haag. Die visie wordt beschreven in de nota ‘Bouwen aan een verbonden stad’. Het is een visie die gaat over gemeenschappelijkheid, over samen bouwen aan de stad. Ook de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) benoemt in haar rapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ verbinding in plaats van integratie als één van de belangrijkste aandachtspunten.

De stad indelen in mensen met en zonder migratieachtergrond doet geen recht meer aan de verscheidenheid van groepen en identiteiten in onze stad. Het vraagt om nieuwe samenlevingsverhoudingen waarin iedereen zich bewust is van de veranderingen en bereid is om zich, naar eigen vermogen, in te zetten voor een leefbare stad.

In deze verbindingsnota formuleert de gemeente vijf uitgangspunten die leidend zijn voor ons verbindingsbeleid.

  1. Verbinding is een wederkerig proces: het vraagt inspanning van alle betrokkenen. Het idee en de regels van de democratische rechtstaat vormen het uitgangspunt. De eigen normen en waarden het richtsnoer. In de ruimte daartussen zoeken we naar gemeenschappelijkheid.
  2. Ruimte voor eigen identiteit: we duwen elkaar niet in een hokje. Iedere Hagenaar bepaalt zelf de eigen identiteit. We zijn allemaal Hagenaars en zoeken daarin wat ons samenbrengt.
  3. Vieren van gedeelde waarden: de Haagse identiteit moet draaien om de waarden waar wij met elkaar voor staan. Iedereen is aanspreekbaar op zijn verantwoordelijkheid, iedereen doet mee in Den Haag.
  4. Faciliteren van initiatief: de gemeente bepaalt niet hoe we meer verbinding creëren, maar stelt de kaders, roept de stad op om mee te denken, uit te proberen en mee te werken. Verbinding wordt niet opgelegd, maar gefaciliteerd.
  5. Een stad die nooit af is: Den Haag bestaat niet uit gebouwen, maar ook uit een geschiedenis, een traditie en mensen met dromen, verhalen en ervaringen. Daarmee is de stad voortdurend in ontwikkeling.

De uitgangspunten van deze visie zijn een open uitnodiging aan Hagenaars om mee te denken en hun bijdrage te leveren aan een verbonden stad.

De gemeente bepaalt niet hoe we meer verbinding creëren, maar stelt de kaders, roept de stad op om mee te denken, uit te proberen en mee te werken. Verbinding wordt niet opgelegd, maar gefaciliteerd, zegt wethouder Bert Van Alphen.

De kwaliteit van het samen leven hangt af van alle bewoners in die stad. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om Den Haag te maken tot een stad waarin iedereen zich thuis voelt.

Meer verbinding met de stad en met elkaar

Met de nieuwe visie wordt het verleden niet genegeerd. Dat verleden heeft Den Haag gevormd tot de stad en samenleving die het nu is. Het verder inzetten en uitrollen van educatie over slavernij en het koloniaal verleden vanuit meerdere perspectieven is een belangrijke stap in de omgang met een pijnlijk verleden en de erfenis daarvan in het heden. Met daarbij de vertaalslag naar wat dat betekent voor de toekomst. Om toenemende spanningen te voorkomen.

Een voorwaarde voor meer verbinding met de stad en met elkaar, is respect en erkenning voor elkaars opvattingen. Daarom wordt geïnvesteerd in ontmoetingen. Een subsidieregeling zorgt voor financiële ondersteuning van initiatieven uit de stad. Met de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties wordt gesproken over gedeelde waarden. Dialoog in Den Haag organiseert samen met verschillende organisaties dialogen op allerlei plekken in de stad over actuele thema's die de meeste Hagenaars aangaan. Ze nodigen uit tot verder nadenken en ook tot meer verbinding met elkaar.

    Meer informatie

    • Bouwen aan een verbonden stad (RIS307964)