Persbericht

Akkoord over 69 woningen op de Zichtenburglaan

Gepubliceerd: 30 september 2020Laatste wijziging: 30 september 2020

Afspraken met ondernemers over herontwikkeling

Het Haags stadsbestuur heeft besloten op bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD) 69 woningen voor begeleid en beschermd wonen inclusief bijbehorende werkruimten toe te staan. Dit staat in een voorstel dat het college aan de raad heeft gestuurd. Belangrijk bij de afspraken die gemaakt zijn met Haag Wonen, maatschappelijke organisaties, ondernemersvereniging ZKD was dat verhuizing van het Leger des Heils naar de Zichtenburglaan een verdere economische doorontwikkeling van het bedrijventerrein ZKD niet in de weg mag staan. Daarom wordt er met de ondernemersvereniging en andere relevante partners een convenant opgesteld om afspraken te maken over onder andere de beheersbaarheid en de veiligheid van het terrein.

Ook wordt er gestart met de herontwikkeling van het bedrijventerrein in overleg met de ondernemers, inclusief aanpak van de Zichtenburglaan. Dit moet leiden tot een opwaardering van het gebied naar een toekomstbestendig en hoogwaardig werkgebied met ruimte voor opschaling, mogelijkheden voor kleinschaligheid en aandacht voor verduurzaming. De gemeente en de ondernemersvereniging ZKD gaan de samenwerking vormgeven door de oprichting van een ZKD Board waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen.

Het pand Zichtenburglaan 39 is een vervangende locatie voor een deel van de bewoners uit de begeleid en beschermd wonen voorziening van het Leger des Heils in Laak (Wenkebach), die zal sluiten vanwege de sloop van de locatie. Het idee is dat er op de Zichtenburglaan 69 woningen komen, voor zowel begeleid als beschermd wonen. Cliënten die beschermd wonen, hebben 24-uurs toezicht en ondersteuning nodig. Hierin wordt voorzien. Bij begeleid wonen betreft het cliënten die zelfredzaam genoeg zijn om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. In de bijbehorende werkruimten kan een passende dagbesteding worden gerealiseerd voor de inwoners, waarmee aansluiting wordt gevonden op het bedrijfskarakter van de omgeving.

Het college vindt het van groot belang dat voor de groeiende groep cliënten beschermd wonen (250 mensen op de wachtlijst voor beschermd wonen en 160 mensen voor maatschappelijke opvang) passende woonoplossingen worden gevonden. Het is belangrijk dat de wachtlijst niet verder groeit, wanneer de locatie in Laak sluit. Het is niet eenvoudig plekken voor deze doelgroepen te vinden in de stad en het college hecht aan goede inpassing in de buurt. Anderzijds is de druk op de (sociale) woningvoorraad dermate groot, dat buiten de gebaande paden gezocht moet worden naar tijdelijke oplossingen.

Het Leger des Heils is, evenals bij de bestaande voorziening aan de Wenkebach, verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken op de locatie en maakt daartoe afspraken met de bewoners van het pand in individuele begeleidingsplannen. De organisatie is aanspreekbaar op het gedrag van de cliënten. De organisatie heeft daartoe een huishoudelijk reglement en huisregels. De komende tijd zal verdere afstemming met de buurt plaatsvinden via bovenstaande kanalen. Bij een positief besluit van de raad, kan de vergunning aansluitend verleend worden en is instroom vanaf zomer 2021 mogelijk.

Meer informatie