Persbericht

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 bekend gemaakt

Gepubliceerd: 24 april 2020Laatste wijziging: 30 april 2020

Vanochtend heeft de voorzitter Johannes Leertouwer, namens de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, aan wethouder Robert van Asten (Cultuur) haar advies ‘Kracht en Kwetsbaarheid – Op weg naar een verbindende kunstsector in een veranderende stad’, overhandigd. De commissie adviseert welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente Den Haag moeten krijgen. Bij de overhandiging mochten, vanwege de RIVM richtlijnen, de aanvragers en de voltallige commissie niet aanwezig zijn.

Robert van Asten:

Als wethouder Cultuur ben ik me er zeer van bewust dat het advies naar buiten komt in een zware periode voor de Haagse cultuursector. Door de coronacrisis verkeren cultuurinstellingen, kunstenaars, makers en medewerkers in onzekerheid over hun toekomst. Toch moet dit advies los gezien worden van de huidige situatie. De uitkomsten van dit Kunstenplan zijn voor de sector en voor ons juist nodig om vooruit te kijken en plannen te maken voor de toekomst.

Leidraad is voor de commissie het beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘ Zee aan mogelijkheden’. Op de kaders die hierin zijn vastgesteld, beoordeelt de commissie de binnengekomen aanvragen. Waarbij nog altijd de artistiek inhoudelijke kwaliteit de belangrijkste voorwaarde is om voor subsidie in aanmerking te komen. De gevolgen van de huidige crisis zijn buiten beschouwing gebleven zegt voorzitter Johannes Leertouwer:

De overtuiging dat het, ook in deze uitzonderlijke omstandigheden, van groot belang is om op een integere en inhoudelijke manier tot een helder oordeel over de kwaliteit van de subsidieaanvragen te komen, is voor de commissie leidend geweest.

Groot aantal aanvragen

Aan ambities geen gebrek in de Haagse cultuursector, dat las de commissie duidelijk terug in de vele subsidieaanvragen. In totaal dienden 103 instellingen een aanvraag in, waarvan 70 al in het huidige Kunstenplan zitten en maar liefst 33 nieuwe aanvragers. Dat is een groot aantal en de veelzijdigheid ervan is navenant. De commissie mocht een bedrag van € 55,6 miljoen verdelen en heeft een positief advies uitgebracht over 57 aanvragen: 50 van instellingen die al in het huidige Kunstenplan zitten en 7 van nieuwe aanvragers. Dit betekent dat de Adviescommissie adviseert om van 20 instellingen die nu in het Kunstenplan zitten en van 26 nieuwe aanvragers de aanvraag niet te honoreren.

De Adviescommissie heeft bij haar oordeel over de 103 ingediende subsidieaanvragen de intrinsieke artistieke kwaliteit van de aanvragen als uitgangspunt genomen. Verder gaf wethouder Van Asten de commissie de opdracht mee om de aanvragen nadrukkelijk te beoordelen op diversiteit en inclusie en op de kwaliteit van bedrijfsvoering, met bijzondere aandacht voor een eerlijkere beloning.
Wethouder Van Asten:

We hebben de Adviescommissie gevraagd om naast de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, de aanvragen te beoordelen op een aantal thema’s die wij belangrijk vinden. Aan de culturele instellingen is gevraagd zich te richten op een gezonde bedrijfsvoering. Verder is mijn wens dat het Haagse culturele aanbod divers, eigentijds en voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk blijft.

Meewegen van breder scala factoren

Bij de beoordeling van de aanvragen in de volle breedte woog de commissie ook een breder scala van factoren mee, waaronder de relevantie van de cultuurinstellingen voor de samenleving, de sociale verbanden en de stedelijke economie, en hun betekenis voor het ‘gezicht van de stad’. De instellingen die in hun aanvraag een overtuigende visie op diversiteit en inclusie en bedrijfsvoering presenteerden, en hierin een duidelijke relatie wisten te leggen met hun artistieke missie en visie, wisten de Commissie het meest te overtuigen van hun kwaliteit en relevantie.
Het College zal op basis van dit advies nu een ontwerp-Kunstenplan opstellen.

Meer informatie

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024