Persbericht

4.248 mensen van bijstand naar baan

Gepubliceerd: 15 mei 2020Laatste wijziging: 15 mei 2020

Het werkgelegenheidsprogramma Werkoffensief +500 van de gemeente Den Haag heeft in 2019 4.248 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen of naar een opleiding begeleid. In totaal heeft de gemeente het afgelopen jaar met 13.719 mensen persoonlijke gesprekken gevoerd om de bijstandsgerechtigden een beter toekomstperspectief te kunnen bieden. Dat is na een jaar al meer dan de helft van de 22.000 die de gemeente zich ten doel had gesteld binnen vier jaar te spreken. Deze cijfers staan in de tweede voortgangsrapportage Werkoffensief +500.

Een kwart van de ruim 13.000 bijstandsgerechtigden heeft een baan, doet mee aan een re-integratietraject of volgt (weer) een opleiding. De gemeente heeft daarmee haar doelstelling, jaarlijks extra 500 mensen bovenop de reguliere uitstroom uit de bijstand helpen, weliswaar bijna gehaald, maar toch is men nog niet tevreden. Uit de gesprekken bleek dat er voor een grote groep bijstandsgerechtigden nog veel belemmerende factoren zijn, die een volwaardige participatie in de weg staan.

De doelstelling om per jaar 4.500  mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen of naar een opleiding te begeleiden is in 2019 bijna gehaald en ik ben daar blij om. Tegelijkertijd besef ik dat er voor een grote groep nog een lange, intensieve weg te gaan is om naar vermogen te kunnen participeren, zegt wethouder Bert van Alphen (sociale zaken en werk).

Samen met werkgevers

Veel  werkgevers hebben hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door mee te werken aan het activeren en ontwikkelen van bijstandsgerechtigden. Het afgelopen jaar heeft de gemeente met vijf sectoren afspraken gemaakt: Zorg, Horeca & Hospitality, Bouw & Installatietechniek, Detailhandel en Transport & (agro)Logistiek. Deze afspraken zijn geconcretiseerd in 236 werkakkoorden met de verschillende bedrijven, die goed zijn voor 2.787 betaalde banen en 1.875 werkontwikkeltrajecten.

Mensen die heel lang niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces zijn vaak nog niet in staat van de ene op de andere dag weer ‘gewoon' aan het werk te gaan. We hebben als stad echter wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen weer mee te laten doen. Een belangrijke eerste stap is dat zij de kans krijgen werkervaring op te doen”, aldus de wethouder.

Gevolgen coronavirus

De komende periode zullen de gevolgen van het coronavirus ook in Den Haag gevoeld worden.

De coronacrisis heeft landelijk, maar ook lokaal, economische gevolgen. We verwachten een flinke toename van het aantal mensen in de bijstand, toch zullen we de komende tijd aandacht blijven houden voor de mensen die langdurig van de bijstand afhankelijk zijn, zegt wethouder Van Alphen.

Werkoffensief +500

Het werkgelegenheidsprogramma van de gemeente Den Haag, Werkoffensief +500, heeft als doel om jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand te helpen. Centraal in het plan staan de persoonlijke gesprekken met de 22.000 mensen die langer dan 1,5 jaar in de bijstand zitten.

Meer informatie

- Voortgangsrapportage Werkoffensief +500 (RIS 305240)