Persbericht

Den Haag presenteert eerste cultuurvisie

Gepubliceerd: 25 mei 2023Laatste wijziging: 25 mei 2023

Den Haag is een kunst- en cultuurstad van betekenis. Om het veelzijdige culturele aanbod te behouden, en ervoor te zorgen dat het blijft aansluiten bij de behoeften van bewoners en bezoekers, is een langetermijnvisie noodzakelijk. De cultuurvisie is een vergezicht voor de komende 10 jaar, waarbij 4 grote thema’s centraal staan; cultuureducatie- en participatie, diversiteit en inclusie, makersklimaat en de aantrekkingskracht van de sector.

Kunst en cultuur hebben een belangrijke verbindende factor en zitten verankerd in onze stad. Van geroemde museale boegbeelden, topinstituten van internationale allure tot Haagse festivals, kleinere ensembles, intieme theaters en creatieve broedplaatsen. Deze culturele instellingen, de vele creatieve makers en kunstenaars van de stad werken dag en nacht om ons de waarde van kunst en cultuur te laten ervaren. Uit de gesprekken die gevoerd zijn met de sector, inwoners en andere betrokkenen komt naar voren dat het aanbod veelzijdig is, van goede kwaliteit en vaak ook actueel. Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten. Lang niet alle inwoners maken gebruik van het culturele aanbod. Omgekeerd heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op nieuwe vormen van cultuurparticipatie en amateurkunst. Cultuur kan een veel grotere rol gaan spelen in het onderwijs en met meer ruimte voor de nachtcultuur wordt Den Haag nog aantrekkelijker voor jongeren. Ook is er meer aandacht nodig voor vernieuwing en ruimte voor de makers.

Wethouder cultuur Saskia Bruines: “We willen de kracht en creativiteit van Haagse cultuurmakers de ruimte geven en het aanbod toegankelijker maken zodat het voor iedereen interessant en mogelijk is een bezoek te brengen. Deze eerste Haagse Cultuurvisie is ambitieus en optimistisch. Wij zijn ons er tegelijkertijd van bewust dat de afgelopen jaren van crises en krapte een wissel hebben getrokken op de cultuursector. Deze visie wil rust en richting geven aan het cultuurbeleid van de komende tien jaar. We schetsen een duidelijk doel, maar gaan avontuurlijk op pad. In die zin biedt deze visie een vergezicht en geen spoorboekje.”

Cultuureducatie- en participatie
Cultuuronderwijs zou in de toekomst dezelfde aandacht moeten krijgen als taal, rekenen en sport en vraagt om een plek in het curriculum van docentenopleidingen. Ook ligt er de ambitie om meer aandacht aan cultuur te geven tijdens de voorschoolse educatie en in het mbo. Via wijkgerichte leerecosystemen moet het culturele aanbod voor kinderen en jongeren worden verbreed, met als doel om hun tijdens en na schooltijd gelijke kansen te bieden om kunst en cultuur te beleven en te beoefenen.

Diversiteit en inclusie
Alle gesubsidieerde culturele instellingen zijn zowel fysiek als sociaal toegankelijk. Inwoners en bezoekers moeten zich welkom en uitgenodigd voelen om een bezoek te brengen. Ook voor degenen die minder te besteden hebben is het mogelijk cultuur te ervaren. Verder is er meer aandacht nodig voor culturele activiteiten in de wijken waar meer afstand is tot kunst en cultuur.

Makersklimaat: ruimte voor de creatieven
Het aantal ontwikkelplekken voor verschillende creatieven moet worden uitgebreid. Voor hun ontwikkeling, experiment en presenstaties is behoefte aan werk-, oefen- en opslagruimte. Dit vraagt om een stevige infrastructuur en financiële voor de begeleiding en ondersteuning van makers.

Aantrekkingskracht
Den Haag staat internationaal op de kaart als innovatieve cultuurstad en is zowel voor bewoners als bezoekers een stad waar op uiteenlopende plekken – overdag en ook ’s nachts – aansprekend cultuuraanbod te vinden is. De cultuurmarketing wordt vaker gekoppeld aan het kleinschalige aanbod en het bestaande internationale kunst- en cultuuraanbod is uitgebreid. Belangrijk daarbij is dat het diverse kunst- en cultuuraanbod recht doet aan de 180 nationaliteiten die de stad telt.

Het college is zich ervan bewust dat deze ambities om investeringen en tijd vragen. Het nu uitspreken van ambities creëert helderheid en geeft richting aan het cultuurbeleid - en is daarmee ook een houvast voor de sector. Dit alles vraagt om een permanente dialoog met de culturele sector, het samen zoeken naar de beste weg. Op 15 juni wordt de cultuurvisie besproken in de commissievergadering en op 6 juli in de gemeenteraad. Lees hier de Cultuurvisie Den Haag 2033.