Persbericht

Onderzoek commissie Dreven, Gaarden, Zichten afgerond

Gepubliceerd: 7 november 2022Laatste wijziging: 7 november 2022

Het college had de raad beter moeten informeren over het project Dreven, Gaarden, Zichten, bijvoorbeeld bij het opheffen van het beschermd stadsgezicht en rond de financiële risico’s die bij dit project spelen. Dat concludeert de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Dreven, Gaarden, Zichten, bestaande uit raadsleden Barker, Van der Helm en Martini. Commissievoorzitter Barker: ‘De conclusies en aanbevelingen liegen er niet om. De raad moet beter worden geïnformeerd over dit project. Wij adviseren daarom om de grote risico’s die bij dit project spelen beter in kaart te brengen. Daarnaast is het wenselijk om te werken aan de relatie tussen college en raad, zodat er een sfeer van vertrouwen in plaats van wantrouwen ontstaat.’

Conclusies

De onderzoekscommissie Dreven, Gaarden en Zichten concludeert dat het wenselijk was geweest als de raad op bepaalde momenten actiever en beter door het college was geïnformeerd. Ook concludeert de commissie dat in de stukken van het college de risico’s niet altijd voldoende worden onderkent. Dit geldt zowel voor risico’s rond staatssteun, aanbesteding als voor de financiële risico’s. Daarnaast doet de commissie de aanbeveling om blijvend te investeren in de relatie tussen college en raad. Commissievoorzitter Barker: ‘Voor de relatie tussen college en raad is het onwenselijk als bij het beschikbaar stellen van informatie telkens de vraag rijst of de informatie volledig is. Wat ons betreft past het dat bij twijfel documenten wel met de raad worden gedeeld en liever eerder dan later.’

Geen raadsenquête

Een raadsenquête over het project Dreven, Gaarden, Zichten heeft volgens de onderzoekscommissie op dit moment geen meerwaarde. De commissie is van oordeel dat met de drie deelonderzoeken die zij hebben laten uitvoeren al een goede analyse is gegeven van alle relevante onderwerpen. Ook geven de onderzoeken meer verdieping en inzicht in het lopende project Dreven, Gaarden, Zichten. Commissievoorzitter Barker: Het doel van ons onderzoek was om te kijken naar hoe de raad door het college is geïnformeerd. Daar is zeker ruimte voor verbetering. Op basis daarvan hebben we aanbevelingen gedaan om de rol van de gemeenteraad in dit project te versterken.’

Voorgeschiedenis

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De woningen zijn verouderd en aan renovatie of vernieuwing toe. De komende jaren worden deze buurten daarom herontwikkeld. Hiervoor is het beschermd stadsgezicht van de Dreven opgeheven. Er waren veel vragen in de gemeenteraad rond het proces rondom de opheffing van het beschermde stadsgezicht en de informatievoorziening hierover aan de raad. Ook waren er vragen over de gekozen constructie met betrekking tot staatsteun en aanbesteding en de beheersbaarheid van de financiële risico’s van het project. Daarom heeft de gemeenteraad op 10 februari 2022 besloten een commissie in te stellen om onderzoek te doen naar deze onderwerpen.

Meer informatie

Het raadsvoorstel met daarin de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie Dreven, Gaarden, Zichten en de onderliggende rapporten lees je hier.