Nieuwsbericht

College wijzigt subsidieregeling Culturele Projecten

Gepubliceerd: 8 augustus 2017Laatste wijziging: 8 augustus 2017

Het college heeft op dinsdag 1 augustus 2017 de gewijzigde subsidieregeling Culturele Projecten vastgesteld. Culturele organisaties kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor het eerste half jaar van 2018.

Als u subsidie wilt aanvragen voor een project in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018 moet uw aanvraag uiterlijk 15 september voor 17.00 uur binnen zijn.

Deze subsidie is in 2017 ook verstrekt aan culturele organisaties. De belangrijkste wijzigingen binnen de regeling voor 2018 zijn:

  • Uitbreiding van het criterium pluriformiteit: Dit houdt in dat projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd een bijdrage moeten leveren aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in Den Haag. Projecten die cultuur combineren met een ander beleidsterrein, vallen hierbinnen. Zoals cultuur/welzijn, cultuur/internationaal, of cultuur/evenementenbeleid. Deze projecten moeten een aanvulling zijn op het bestaande cultuuraanbod in de stad.
  • Aanscherping van het criterium publieksbereik: Het college hecht er waarde aan dat de projecten die subsidie krijgen aansluiten bij de diverse samenstelling van de bevolking in de stad. De aanvrager moet aangeven waarom het project aansprekend is voor het gewenste publiek. Daarnaast moet het pr- en marketingplan gericht zijn op het bereiken van een breder en meer divers publiek dan de eigen achterban. Ook is enige poging tot inbedding in het Haagse culturele veld noodzakelijk. Denk hierbij aan samenwerking met andere Haagse culturele instellingen, bedrijven en organisaties. Hiermee wordt voorkomen dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd op zichzelf staande projecten worden.
  • Voor projecten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, is het in sommige gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor een subsidie die langer dan een half jaar verstrekt wordt. Dit kan als de aanvraag wordt gedaan voor projecten van een reeks of een programma. Uit de plannen en activiteiten van de aanvrager moet blijken dat deze projecten met elkaar samenhangen.

Aanvragen

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van deze subsidie op de pagina Subsidie Culturele projecten aanvragen.

Meer informatie

De volledige regeling is te vinden in de raadsinformatie op de pagina Subsidieregeling culturele projecten Den Haag 2018 (RIS297616).