Nieuwsbericht

Raad sprak over verkoop Eneco-aandelen

Gepubliceerd: 11 juli 2018Laatste wijziging: 11 juli 2018

De gemeenteraad sprak op maandag 9 juli over de Eneco-aandelen van de gemeente Den Haag.

Op 5 oktober 2017 heeft de raad het principebesluit genomen de Eneco-aandelen niet willen verkopen. In het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’ hebben de coalitiepartijen met elkaar afgesproken de Eneco-aandelen alsnog te willen verkopen.

PvdA, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, 50PLUS, CDA, SP, NIDA en Islam Democraten hadden om een extra raadsdebat gevraagd over de door het college voorgenomen verkoop van de aandelen van Eneco. Daarbij verzochten zij het college voor dit debat geen overeenkomst aan te gaan met of toe te treden tot de commissie van verkopende aandeelhouders.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag is voor verkoop van de aandelen en heeft ook voor verkoop gestemd op 5 oktober 2017.  De fractie is blij dat de Den Haag is toegetreden tot de verkopende aandeelhouders.

De Partij voor de Dieren sprak uit de handelingswijze van de wethouder af te keuren. De fractie maakt zich zorgen dat de duurzame koers in het geding komt. Hoe wordt voorkomen dat Eneco niet verkocht wordt aan een fossiel bedrijf? De fractie diende een motie in om de te hanteren voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie te concretiseren en te borgen dat Eneco tot ten minste 2030 een duurzame koers blijft varen. Deze motie is verworpen.

De VVD steunt de coalitie in de verkoop van de Eneco-aandelen en is blij dat er nu invloed uitgeoefend kan worden op het verkoopproces.

ChristenUnie/SGP gaf aan dat de verkoop van Eneco-aandelen een kapitale fout is waar wij spijt van krijgen. De fractie pleitte voor het betrekken van Haagse burgers en diende een motie in om bij de verkoop van de Haagse aandelen Eneco zich in te spannen om Haagse burgers de mogelijkheid te geven deze aandelen te kopen en daarmee mede-eigenaar van Eneco te worden. Ook diende de fractie een motie in om, conform het coalitieakkoord, Eneco alleen te verkopen aan een partij met een positief track-record op het gebied van duurzaamheid van de energietransitie, zodat beide zaken geloofwaardig zijn geborgd. Beide moties zijn verworpen.

De Haagse Stadspartij benadrukte er jaarlijks acht tot tien miljoen euro aan dividend op de Eneco-aandelen ontvangen wordt en veel Haagse huishoudens afhankelijk zijn van het warmtenet van Eneco. De fractie diende een motie in om te onderzoeken op welke wijze het Haagse stadsverwarmingsnet buiten de verkoop van aandelen kan worden gehouden en de uitkomsten voor definitieve besluitvorming aan de raad te rapporten. Ook werd een motie ingediend om te onderzoeken op welke wijze een gedeelte van de opbrengst van de aandelen van Eneco juridisch onder te brengen in een aparte rechtspersoon met als doel het bevorderen van de Haagse energie- en warmtetransitie die ook voor Haagse burgers betaalbaar is. Beide moties zijn verworpen.

De SP wilde weten waarom de wethouder zoveel haast had met het tekenen van de overeenkomst en de raad niet betrokken heeft bij dit besluit. De fractie vroeg zich daarom ook af hoe het college de komende vier jaar met de raad wenst om te gaan en op welke wijze de wethouder de raad in elke stap van het verkoopproces gaat betrekken.

De PvdA is tegen verkoop van de Eneco-aandelen en sprak het college aan op haar handelen richting de raad waarbij de raad meerdere keren getart werd. Er werd geen mogelijkheid geboden voor wensen en bedenkingen van de raad, er is een overeenkomst getekend die de raad nog nooit heeft gezien en er is geen informatie verschaft over het verkoopproces tot nu toe. De fractie diende drie moties in. Een motie voor duurzame en maatschappelijke inzet van Eneco-gelden en daarvoor te komen met een bestedingsplan waarin wordt gemotiveerd hoe met de middelen investeringen in de verduurzaming van de stad tot stand worden gebracht. Ook diende de PvdA een motie in voor een democratisch verkoopproces en uiterlijk 1 september aanstaande de inzet van het college in het verkoopproces (voorwaarden, timing en verkoopvorm) en de actuele planning te doen toekomen, de raad vooraf te betrekken bij elke fundamentele stap en de raad elk kwartaal over de voortgang van het verkoopproces te informeren. Na beantwoording van de vragen door de wethouder diende de fractie een motie van treurnis in over de handelswijze van het college. Alle moties zijn verworpen.

Fractie 50PLUS gaf aan in beginsel niet tegen verkoop van de aandelen Eneco te zijn, maar wel met de kanttekening dat geprobeerd moet worden het warmtenet hier uit te halen. Hierdoor wordt invloed gehouden op duurzaamheid, kan invloed gehouden worden op de aanbieder en daarmee ook op tarifering van de energie, aldus de fractie.

Het CDA gaf aan dat de raad al meerdere keren heeft moeten afdwingen met dit college over belangrijke zaken te kunnen spreken. Eerst over het coalitieakkoord en vervolgens over de verkoop van de Eneco-aandelen. De fractie is voorstander van verkoop van aandelen, maar wil die wel inkleden met een aantal belangrijke voorwaarden. De fractie diende een motie in voor aanvullende voorwaarden bij de selectie van potentiele kopers van de aandelen, waaronder voorwaarden voor vestiging in een democratisch land, zekerheden voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, duurzame energie en warmtestrategie en behoud en borging van het publieke belang. Deze motie is verworpen. Tot slot vroeg de fractie of de wethouder kan toezeggen bij verdere stappen in het verkoopproces de raad wel mee te nemen, vragen te stellen en wensen mee te geven.

GroenLinks heeft ingestemd met het onder voorwaarden verkopen van de Eneco-aandelen. Deze voorwaarden zijn wat betreft GroenLinks 30% besteding van de opbrengst in een revolverend energietransitiefonds, 50% voor het verbeteren van duurzame OV en 20% naar meer groen en duurzame, betaalbare woningen. Een andere voorwaarde is dat de koper niet uit een corrupt of autoritair land mag komen. Tot slot gaf de fractie aan dat zij verwacht van de wethouder dat hij de raad nauw betrekt bij het vervolg van het verkoopproces.

De PvdE is in principe niet tegen verkoop van de aandelen van Eneco en gaf aan het eens te zijn met de andere oppositiepartijen dat de manier van handelen geen schoonheidsprijs verdient.

NIDA is niet principieel voor of tegen verkoop aan Eneco. NIDA vindt verduurzaming in stad belangrijk. Als de aandelen verkocht worden, moet duidelijk zijn welke voorwaarden gesteld worden, vooral op het gebied van verduurzaming. De fractie stelt voor dat bij verkoop van de opbrengst een stedelijk duurzaamheidsfonds wordt opgericht. De fractie gaf aan dat vanuit raad meer zicht nodig is op verkoopproces om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Het college en de raad moeten zich samen goed over verkoop van de Eneco-aandelen beraden. De politiek van de macht mag niet sterker worden dan de politiek van het principe, aldus de fractie.

D66 is voorstander van de verkoop van de aandelen van Eneco.  De fractie wilde van de wethouder de bevestiging dat er geen onomkeerbare stappen zijn genomen. En de fractie wilde weten of het klopt het de raad het eindoordeel heeft op en pas na stemming door de raad de verkoop van Eneco-aandelen definitief is.

De PVV gaf aan dat het vandaag niet ging over de Eneco aandelen, maar over een schoffering van de gemeenteraad. De fractie diende een motie van afkeuring in over het gevoerde beleid door wethouder financiën, integratie en stadsdelen. Deze motie is verworpen.

Moties Eneco (PDF, 374,2 kB)

Wethouder Guernaoui beantwoordde de vragen en zei te verwachten in 2019 met een raadvoorstel te kunnen komen over de verkoop van de Eneco-aandelen waarbij ook de randvoorwaarden aan de orde worden gesteld. Doel is de gemeenteraden zoveel mogelijk mee te nemen in het verkoopproces. De wethouder wil de raad periodiek informeren over voortgang van het verkoopproces.

De volledige vergadering is online terug te zien.