Samen werken aan schonere lucht

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat werkt, want de lucht in Den Haag wordt steeds schoner. Wat de gemeente doet om de Haagse luchtkwaliteit te verbeteren staat in het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018.

Schone lucht in Den Haag

Op een enkele plaats na voldoet de gemeente in 2015 aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Dit is op de kaart op de website van Arcgis te zien. Maar de lucht kan natuurlijk nog schoner. Dat is goed voor de gezondheid. Vooral van kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen.

Er is tot en met 2018 € 6 miljoen beschikbaar voor maatregelen om de luchtkwaliteit in Den Haag verder te verbeteren. Hoe de gemeente dit gaat bereiken, staat in het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018 (RIS283356).

In dit plan staan de volgende onderwerpen:

Regelingen en subsidies

De lucht schoon krijgen is een uitdaging voor de hele stad. Er zijn verschillende maatregelen waarmee bewoners en bedrijven zelf meteen kunnen bijdragen aan een schonere lucht. Initiatieven van Haagse inwoners worden ondersteund met de stimuleringsregeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken’.

Schoner verkeer

Een belangrijke bron van luchtvervuiling is het verkeer. Auto’s worden steeds schoner en de gemeente wil het schoner worden van het wagenpark versnellen. Daarbij komt dat er in de stad 31.000 vervuilende (brom)scooters en snorfietsen rondrijden.

Subsidies schoner verkeer in de stad

Wie niet zonder auto kan, kan gebruikmaken van een elektrische deelauto of zelf een 100% elektrische auto kopen. Ook voor ondernemers zijn er mogelijkheden.

 • Inwoners kunnen tot en met 6 oktober 2018 gebruikmaken van een sloopregeling. Wie vóór 7 oktober 2018 een dieselauto, brom-  of snorfiets laat slopen èn een subsidieaanvraag bij de gemeente indient krijgt een tegoed voor een schonere vorm van vervoer.
Aanvragen voor subsidie die na zaterdag 6 oktober binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Als u uw aanvraag per post stuurt, moet deze op vrijdag 5 oktober bij de gemeente binnen zijn.
 • Er is een subsidieregeling voor elektrische personenauto’s voor particulieren
  • Er is een subsidieregeling voor de aanschaf en lease van elektrische bestelauto's en taxi's.
  • De gemeente zorgt er met snelladers en gewone laadpalen voor dat u overal in de stad de mogelijkheid heeft om uw auto op te laden. Voor elektrische taxi’s komen er laadpalen op taxistandplaatsen. Op deze kaart kunt u zien waar in de stad de laadpalen staan en hoeveel milieuwinst de palen opleveren. Om ervoor te zorgen dat er in deze drukke stad voldoende laadpunten zijn én voldoende parkeerplekken voor iedereen, doet de gemeente onderzoek, zoals een pilot met laadpunten in Hagenaartjes.
  • Voor ondernemers die veel in de stad rijden zoals pizzakoeriers, is er sinds het najaar van 2016 een subsidieregeling voor elektrische scooters of bezorgfietsen.
   Per 20 maart 2018 is de subsidieregeling voor elektrische scooters of bezorgfietsen afgelopen. U kunt geen subsidie meer aanvragen.
  • Verder is er voor aanbieders van one-way autodelen een subsidie voor de kosten van stadsbrede parkeervergunningen.

   Schoner taxivervoer

   Om het taxivervoer in de stad schoner te maken is in januari 2018 de Intentieverklaring Schoon Taxivervoer afgesloten. Taxi-organisaties en organisaties die veel taxiritten afnemen hebben met elkaar afgesproken om voor deze ritten elektrische taxi’s in te zetten. Om deze taxiritten te kunnen verzorgen schaffen de taxi-organisaties steeds meer elektrische taxi’s aan.

   Elektrisch autorijden

   De gemeente en de ANWB moedigen elektrisch rijden aan voor een schonere lucht in de stad met de EVscan. Wilt u weten of een elektrische auto bij uw autogebruik past? Vraag dan een EVscan aan. U krijgt dan een apparaatje voor in uw personenauto dat uw ritten bijhoudt. Na 3 maanden ontvangt u een rapport en kunt u zien of een elektrische auto voor u geschikt is. De EVscan is gratis voor alle inwoners van Den Haag. U kunt hem aanvragen via www.anwb.nl/evscandenhaag.

   Elektrisch laden

    • De gemeente zorgt er met snelladers en gewone laadpalen voor dat u overal in de stad de mogelijkheid heeft om uw auto op te laden. Voor elektrische taxi’s komen er laadpalen op taxistandplaatsen. Op deze kaart kunt u zien waar in de stad de laadpalen staan en hoeveel milieuwinst de palen opleveren.
    • Bij het Cars Jeans Stadion is een laadplein met 20 oplaadpunten aangelegd. Een enorme batterij levert de elektriciteit voor deze oplaadpunten.
    • Met laadpunten in Hagenaartjes wordt er gebouwd aan een laadnetwerk voor elektrische auto's. Door laadpunten te combineren met al aanwezig straatmeubilair wordt er efficiënt gebruik gemaakt van de beperkte openbare ruimte. In de Jacob Mosselstraat is hiervoor een proef gestart die duurt tot eind december 2018.

    Milieuzone Den Haag

    De milieuzone voor vrachtverkeer maakt dat alleen schone vrachtwagens en vrachtwagens met een speciale ontheffing de binnenstad in mogen.

    Schonere lucht in de haven

    In de haven van Scheveningen stoten de schepen vuile lucht uit door het gebruik van dieselgeneratoren. De generatoren veroorzaken ook geluidoverlast en trillingen. Samen met de rederijen en Rijkswaterstaat legt de gemeente walstroom aan. Hiermee krijgen schepen elektriciteit. Ze kunnen dan hun dieselmotoren uitzetten.

    Schone bevoorrading

    De bevoorrading van winkels en horeca in Den Haag is al behoorlijk goed geregeld. Er is nog winst te behalen door met distributeurs af te spreken dat zij alleen met hun schoonste voertuig goederen komen brengen. Daarvoor heeft de gemeente inmiddels de landelijke Green Deal Stedelijke Distributie Zero Emissie ondertekend.

    Ook heeft de gemeente met 7 belangenorganisaties van Haagse ondernemers in de binnenstad het convenant Stedelijke Distributie Den Haag (RIS299301) afgesloten. Daarmee spreken zij af om in 2025 de winkels, horeca, kantoren en bewoners in de Haagse binnenstad alleen nog te bevoorraden met voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten (zero emissie).

    Op de website www.platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl kunt u allerlei voorbeelden vinden van bedrijven die zich nu al op zero-emissie distributie voorbereiden. De website dient als informatie- en inspiratiebron voor andere ondernemers.

    Schonere bouw Rotterdamsebaan

    Op bouwlocaties worden machines gebruikt die veelal op diesel werken. Denk aan hijskranen, grondverzetmachines en aggregaten. Voor dit soort machines is een schonere diesel beschikbaar. Deze diesel heet GTL.

    Dat is een diesel gemaakt van aardgas. Daardoor is er veel minder uitstoot van fijnstof en NOx. U ruikt GTL ook niet. Shell, BAM Infra en de gemeente hebben afgesproken om bij de bouw van de Rotterdamsebaan deze brandstof te gebruiken. Deze afspraak is onderdeel van de landelijke Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ die ook is ondertekend door de gemeente.

    Verbeteren van gebouwen

    Ongeveer 80 locaties waar kwetsbare groepen verblijven zoals scholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen, liggen dicht bij drukke wegen. Er kan worden gekeken of er verbeteringen aan het gebouw nodig en mogelijk zijn om de minder schone lucht buiten te houden. Zoals een goed werkend ventilatiesysteem, speciale filters of het verplaatsen van de luchtaanvoer.

    Elke locatie kon gratis een advies op maat laten opstellen. De subsidieregeling waarmee de gemeente eventuele verbeteringen financieel ondersteunt is inmiddels afgelopen. Bij de keuze van een nieuwe locatie voor de bouw van bijvoorbeeld een school of een ander gebouw voor gevoelige groepen, gaat de GGD adviseren. Zo moet worden voorkomen dat locaties waar kwetsbare groepen verblijven langs drukke wegen worden gebouwd.

    Minder en schonere houtstook

    Terwijl de uitstoot van roet en fijnstof door verkeer afneemt, neemt de uitstoot van deze stoffen door houtstook juist toe. Dat komt door het gebruik van open haarden en houtkachels in de winter en barbecues en terrashaarden in de zomer.

    Maar weinig inwoners zijn zich ervan bewust dat ze met deze gezellige activiteiten schadelijke stoffen in de lucht brengen en overlast veroorzaken. Dat laat een onderzoek zien onder de leden van het Stadspanel. In een bewustwordingscampagne wil de gemeente bewoners hierover informeren en vooral laten zien hoe ze schoner kunnen stoken. Zowel in de zomer als in de winter.

    Bewaken luchtkwaliteit door gemeente en RIVM

    De gemeente en het RIVM blijven de luchtkwaliteit bewaken. Hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt, is immers medebepalend voor het beleid. De monitoring vindt plaats met berekeningen en metingen. Voor een goed beeld van de luchtkwaliteit is rekenen de enige betrouwbare methode.

    Metingen zijn namelijk gevoelig voor tijdelijke zaken, zoals wegopbrekingen, omleidingen en het weer. Met een rekenmodel beoordeelt het RIVM de luchtkwaliteit in Den Haag. De gegevens zijn in te zien op de website van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

    Metingen in de stad

    Daarnaast doen RIVM en de gemeente metingen. De gemeente meet op 100 punten in de stad de luchtkwaliteit, het RIVM doet dat op 3 punten. De uitkomsten van het rekenmodel en van de metingen komen goed overeen.

    Gepubliceerd: 27 juni 2018Laatste wijziging: 10 april 2019