Subsidie stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag 2021 aanvragen

Aanvraagformulier subsidie stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag 2021

Introductievragen
 
Vraagt u namens een stichting of vereniging subsidie aan?

Voldoet uw organisatie aan alle eisen die hieronder staan?

 • Uw organisatie is een stichting of vereniging.
 • Uw organisatie is gevestigd in Den Haag.
 • Tenminste 70% van al het werk (manuren) wordt door vrijwilligers gedaan.
 • Uw organisatie voert haar activiteiten in minimaal 2 Haagse stadsdelen uit.
 • De hoofdactiviteiten van uw organisatie bestaan uit niet-medische hulp aan kwetsbare Hagenaars, waardoor zij beter voor zichzelf kunnen zorgen (zelfredzaamheid) en meer kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven in de stad.

Voor welke activiteit(en) vraagt u subsidie aan?

(meerdere keuzes mogelijk)

 Gegevens organisatie
Heeft uw organisatie een keurmerk voor vrijwilligersorganisaties?

Gegevens activiteit/project
Verplichte bijlagen

Een activiteitenplan
Hier moeten de volgende dingen in staan:

 • een beschrijving van hoe uw organisatie de activiteiten evalueert en de resultaten die zij wil halen, inzichtelijk maakt
 • een zo precies mogelijke beschrijving van:
  • de doelen en de resultaten die uw organisatie met de te subsidiëren activiteiten wil halen
  • hoe de activiteiten aan die doelen bijdragen
 • een beschrijving van hoe uw organisatie de activiteiten beoordeelt (evalueert) en de resultaten die zij wil halen inzichtelijk maakt
 • een beschrijving waarin staat in welke mate de activiteiten gericht zijn op:
  • de gemeente of haar inwoners
  • doelen of beleidsterreinen die de gemeente heeft vastgesteld
 • een overzicht van de organisaties waarmee uw organisatie samenwerkt bij het uitvoeren van de activiteiten 
 • een overzicht van:
  • het aantal vrijwilligers binnen uw organisatie
  • het totaal aantal manuren (een manuur is het werk dat 1 persoon in 1 uur kan doen.)
  • het deel (absoluut en procentueel) van het totale werk dat door vrijwilligers wordt gedaan
  • het werk dat vrijwilligers doen voor uw organisatie
 • een opgave van of de organisatie in het bezit is van een keurmerk voor vrijwilligersorganisaties.

Een begroting en dekkingsplan
Hier moeten de volgende dingen in staan:
 • een begroting (berekening) met een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. Het dekkingsplan bevat een overzicht van:
  • alle subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd en de stand van zaken daarvan
  • de hoogte van de gevraagde subsidie
  • het bankrekeningnummer waarnaar de subsidie kan worden overgemaakt
  • een specificatie van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
Optionele bijlagen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan de volgende stukken mee:

 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) 

 • een kopie van een recent rekeningafschrift (bedragen mag u onzichtbaar maken) 
 • een kopie van de meest actuele statuten