Subsidie groene daken Den Haag 2022 aanvragen

Aanvraagformulier subsidie groene daken Den Haag

Let op:

Deze subsidieregeling is tijdelijk. U kunt uw aanvraag indienen tot 31 maart 2023. Als het beschikbare subsidiebudget eerder op is, kunt u geen subsidie meer aanvragen. Dit wordt dan op deze website bekendgemaakt.

De aanvrager verzoekt burgemeester en wethouder subsidie te verlenen voor het 
aanleggen van een groen dak in de gemeente Den Haag.

1. Gegevens aanvrager
2. Betalingsgegevens
3. Subsidiegegevens
Ligt het dak horizontaal of is er een helling? (optioneel)

4. Bijlagen
A.  foto’s van voor en na de aanleg van het groene dak
B.  bij uitvoering in eigen beheer: 

• kopieën van gespecificeerde nota’s van het gebruikte materiaal voor dakbegroeiing, waarop is aangegeven dat het aangelegde groene dak een minimale oppervlakte heeft van 6 vierkante meter, dat het materiaal voor dakbegroeiing een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per vierkante meter en waaruit blijkt dat een wortelkerende laag is aangebracht   

bij uitvoering door een aannemer: 

• kopie van de eindfactuur van de aannemer met de specificatie van de toegepaste materialen, welke is geaccordeerd door de subsidieaanvrager

• ondertekende verklaring van de aannemer dat het aangelegde groene dak een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per vierkante meter groen dak en dat er een wortelkerende laag is aangebracht

C.  kopie van het laatste bankafschrift, waarbij naam en IBAN te zien zijn

Als u een rechtspersoon (bijvoorbeeld VvE) bent en voor de 1e keer subsidie aanvraagt van meer dan € 10.000 dan moet u de volgende documenten overleggen:

•  oprichtingsakte
•  statuten
•  balans, als de subsidie wordt aangevraagd in het jaar waarin de VvE of ANBI organisatie is opgericht
5. Verklaring en ondertekening

De aanvrager verklaart dat: 

•  hem/haar bekend is dat van toepassing zijn:
a.  de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020
b.  de Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2022
•  hij/zij zal meewerken aan toegang tot de woning als wordt gevraagd de getroffen maatregelen te controleren
•  hij/zij ermee bekend is dat de verstrekte persoonsgegevens door de gemeente alleen zullen worden gebruikt voor de behandeling van deze aanvraag
•  dit formulier naar waarheid is ingevuld