Verantwoording Koken en verwarmen op schone energie 2021

Let op:

Dit formulier moet uiterlijk 1 jaar na de subsidieverlening bij de gemeente worden ingediend en uiterlijk 12 weken nadat de activiteiten zijn verricht.

De aanvrager verzoekt burgemeester en wethouders subsidie te verlenen voor het aardgasvrij maken van een woning/VvE in de gemeente Den Haag.

1. Gegevens aanvrager

2. Adresgegevens van de woning(en)/VvE

Adres(sen) van de woning(en)/VvE die aardgasvrij word(t)(en) gemaakt

3. Bijlagen

Als een individuele aanvrager de verantwoording indient dan moet deze overleggen:
• De factu(u)r(en) van de gemaakte kosten, niet ouder dan 1 jaar vanaf het moment van indiening van de aanvraag, voor de uitvoering van 1 of meerdere activiteiten door installateurs en warmteleveranciers.
• Als de woning helemaal aardgasvrij is: de factuur voor het weghalen van de aardgasaansluiting door de netbeheerder.

Als een VvE de verantwoording indient dan moet deze overleggen:
• De factu(u)r(en) van de gemaakte kosten, niet ouder dan 1 jaar vanaf het moment van indiening van de aanvraag, voor de uitvoering van 1 of meerdere activiteiten door installateurs en warmteleveranciers.
• Als de VvE helemaal aardgasvrij is: de factuur voor het weghalen van de aardgasaansluiting door de netbeheerder.

4. Verklaring en ondertekening

De aanvrager verklaart dat
• bekend is dat van toepassing zijn:
a. de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV)
b. de Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2020 
• Bekend is dat de subsidieontvanger verplicht is binnen 1 jaar na de subsidieverlening de werkzaamheden gereed te melden.
• Bekend is dat de subsidieontvanger verplicht is mee te werken aan een mogelijke controle in de woning of de VvE om te beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt.
• De subsidieontvanger zich verplicht tot het meedoen aan een gemeentelijk volgsysteem, om de uitvoering van de maatregelen te kunnen volgen.
• Bekend is dat de verstrekte persoonsgegevens door de gemeente alleen worden gebruikt voor de behandeling van deze verantwoording.
• Het verantwoordingsformulier naar waarheid is ingevuld.

Handtekening aanvrager

Als de VvE subsidie aanvraagt: 

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger VvE