Subsidie vrouwen- of queer-emancipatie aanvragen

Aanvraagformulier Subsidieregeling emancipatie Den Haag 2021: vrouwen- of queer-emancipatie

Lees altijd de volledige subsidieregeling Emancipatie Den Haag 2021 en de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020.

Gegevens aanvrager
Rechtsvorm

Gegevens contactpersoon
Gegevens project
U vraagt subsidie aan voor een activiteit die ervoor zorgt dat:

Kosten

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt zijn:

 • kosten die de aanvrager heeft gemaakt vóór het indienen van de aanvraag
 • kosten voor overhead (vaste kosten voor de organisatie) die hoger zijn dan 15% van de kosten voor de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt 
 • de mogelijke restwaarde van apparatuur die u speciaal voor de activiteit heeft gekocht
 • kosten die eerder via deze of andere regelingen/fondsen zijn gesubsidieerd

Overige documenten

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u mee:

Een omschrijving van de organisatie waarin u het doel van uw organisatie beschrijft. Ook geeft u aan welke band (binding) u heeft met Den Haag en waar deze binding uit bestaat. Als u (nog geen) binding heeft met de stad, geeft u aan hoe u deze binding wilt krijgen.

 • Een uitgewerkt overzicht van de activiteit, een beschrijving van de  doelgroep en hoe u met de activiteit aansluit op de wensen van de doelgroep. 
 • Een beschrijving waaruit duidelijk wordt dat uw activiteit anders is dan de bestaande activiteiten in Den Haag. 
 • Een beschrijving van hoe u verder bouwt op de resultaten en ervaringen van eerdere activiteiten van de aanvrager. Met daarin een beschrijving van hoe het in de toekomst verder gaat met uw activiteit. 
 • Werkt u samen met andere organisaties, instanties en bedrijven? Beschrijf dan hoe u samenwerkt.

Een sluitende begroting (een berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. In de begroting meldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen/regelingen heeft gedaan.

Niet eerder subsidie van de gemeente ontvangen? 

Heeft u niet eerder subsidie van de gemeente ontvangen? Stuur dan ook een kopie of scan van:

 • de laatste statuten
 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • het laatste bankrekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)