Subsidie Koken en verwarmen op schone Energie 2021 aanvragen

Deze subsidieregeling is tijdelijk. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2021. Als het beschikbare budget eerder op is, worden aanvragen niet meer toegekend. Dit wordt op tijd bekend gemaakt via de website www.denhaag.nl.

De aanvrager verzoekt burgemeester en wethouders subsidie te verlenen voor het aardgasvrij maken van een woning in de gemeente Den Haag.

Let op: voordat u een subsidieaanvraag kunt indienen is het verplicht dat u een gesprek met een adviseur van de gemeente heeft gehad. Kijk op de website hoe u een gesprek kunt aanvragen. Dien dit formulier niet in voor dit gesprek is geweest.

1. Gegevens aanvrager/eigenaar

2. Gegevens woning

A. Straat en huisnummer(s) van de woning(en) of bedrijfsruimte(s) waarvoor de aanvraag geldt

B. Planning (dag-maand-jaar)

3. Subsidiegegevens

Subsidie voor aanpassen of vervangen van

4. Betalingsgegevens aanvrager/VvE

5. Bijlagen

Wanneer een individu subsidie aanvraagt dan moet die overleggen:
• offerte(s) van de te maken kosten  voor de uitvoering van 1 of meerdere activiteiten door installateurs en warmteleveranciers (datum offerte(s) niet eerder dan de datum waarop het technisch adviesgesprek is geweest)
• kopie bankafschrift met tenaamstelling en IBAN, waaruit blijkt dat de rekening op naam van de aanvrager staat
• kopie van het verslag van het gesprek met de technisch adviseur van de gemeente

Wanneer de VvE de subsidie aanvraagt, moet deze extra overleggen:
• VvE-vergaderbesluit waarin de VvE instemt met het volledig overgaan op schone energie van de VvE
• kopie bankafschrift van de VvE-rekening met IBAN
• als de VvE voor de 1e keer subsidie aanvraagt dan moet deze ook overleggen:
- oprichtingsakte
- statuten
- balans, als de subsidie wordt aangevraagd in het jaar waarin de VvE is opgericht

6. Verklaring en ondertekening

De aanvrager verklaart dat
• bekend is dat van toepassing zijn:
a. de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV)
b. de Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2020
• de werkzaamheden nog niet zijn begonnen
• het adres nog niet is aangesloten op een (collectief) warmtenet op het moment van het indienen van de aanvraag
• deze geen aanspraak kan maken op subsidie vanuit de landelijke SAH-regeling voor verhuurders

  • deze niet meer dan 50 woningen in bezit heeft

• als de VvE subsidie aanvraagt: meer dan 50% van de appartementen een woonfunctie heeft en alle afzonderlijke appartementen aardgasvrij worden

• de subsidie nog niet eerder is verstrekt op dit adres voor dezelfde activiteiten
• bekend is dat de subsidieontvanger voor aanvraag van de subsidie een gesprek met een technisch adviseur van de gemeente moet hebben gehad. Dit gesprek zal gericht zijn op de te nemen stappen naar wonen op schone energie
• bekend is dat de subsidieontvanger verplicht is binnen 1 jaar na de subsidieverlening de werkzaamheden gereed te melden
• bekend is dat de subsidieontvanger verplicht is mee te werken aan een mogelijke controle in de woning om te beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt
• de subsidieontvanger zich verplicht tot het meedoen aan een gemeentelijk volgsysteem, om de uitvoering van de maatregelen te kunnen volgen
• bekend is dat de verstrekte persoonsgegevens door de gemeente alleen worden gebruikt voor de behandeling van deze verantwoording
• het aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld

Handtekening aanvrager

Als de VvE subsidie aanvraagt:

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger VvE