Informatie voor leden kiescollege niet-ingezetenen

De gemeente ondersteunt het kiescollege voor niet-ingezetenen. Op deze pagina vindt u meer informatie voor leden van het kiescollege.

Aanvaarden benoeming

Nadat op vrijdagochtend 24 maart 2023 tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau de verkiezingsuitslag is vastgesteld, ontvangen de gekozen kiescollegeleden hun benoeming. Zij ontvangen deze benoeming via de berichtenbox MijnOverheid of via hun gemachtigde afhankelijk van wat er is ingevuld op de instemmingsverklaring (formulier H 9).

Benoemde kiescollegeleden worden verzocht hun benoeming uiterlijk maandag 27 maart 2023 om 23.59 uur te aanvaarden. Dit is in verband met de beëdiging, die plaatsvindt tijdens de eerste vergadering op woensdag 29 maart 2023. Kiescollegeleden die hun benoeming niet op tijd hebben aanvaard, kunnen tijdens de vergadering niet beëdigd worden.

De benoeming zelf kan per e-mail naar kc.griffie@denhaag.nl aanvaard worden en moet voorzien zijn van de volgende documenten:  

  • Verklaring met daarin alle openbare betrekkingen 
  • Een kopie van de geboorteakte 
  • Kopie (voor- en achterzijde) van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (Paspoort of identiteitskaart. Geen rijbewijs). 
  • Of de eed of belofte wordt afgelegd tijdens de beëdiging.

Belangrijke informatie:

Kiescollegeleden die gekozen hebben voor het ontvangen van hun benoeming via de berichtenbox MijnOverheid moeten zich tijdig abonneren op deze dienst. Om de benoemingsbrief te kunnen ontvangen, moet aangegeven zijn dat de ontvanger berichten van de gemeente Den Haag wenst te ontvangen. Voor het gratis abonnement op MijnOverheid is een BSN-nummer nodig.

Belangrijke data op een rij

Datum en tijd Activiteit
24 maart 10.00 tot 12.00 uur Uitslagvaststelling verkiezing kiescollege niet-ingezetenen (na uitslagvaststelling verkiezing Provinciale Staten) tijdens zitting centraal stembureau.
24 maart middag Benoemde kiescollegeleden ontvangen hun benoemingsbrief via MijnOverheid of via hun gemachtigde.
24 tot 27 maart Aanvaarden benoeming: retour sturen van formulier aannemen benoeming, de daarbij benodigde stukken en mededeling inzake openbare betrekkingen.
27 maart Instructiesessie voor kiescollegeleden ter voorbereiding op deelname digitale vergadering (technische ondersteuning).
28 maart Geloofsbrievenonderzoek.
29 maart 13.15 tot 16.00 uur 1e (digitale) vergadering kiescollege niet-ingezetenen: beëdiging; en vaststellen reglement van orde en gedragscode.
30 mei 14.15 uur tot 17.00 uur
met om 15.00 uur stemming leden Eerste Kamer
Fysieke vergadering in de raadzaal van het Stadhuis van de gemeente Den Haag.

Vergoedingen, reis en verblijf stemming Eerste Kamer

De hoogte van de vergoeding per vergadering

De kiescollegeleden ontvangen een vergoeding per vergadering. Het kiescollege vergadert normaal gesproken elektronisch. Alleen voor de stemming voor de leden van de Eerste Kamer vindt er in Nederland een fysieke vergadering plaats. De kiescollegeleden ontvangen voor zowel de elektronische als fysieke vergadering hetzelfde bedrag. 

De vergoeding bedraagt:

Ingevolge de CAO Rijk 1 juli 2022 1 april 2023 1 januari 2024
Vergoeding per vergadering € 105,54 € 108,70 € 110,33

Op 30 mei 2023 kiezen de kiescollegeleden de leden van de Eerste Kamer. Deze vergadering vindt plaats in Den Haag. De leden van het kiescollege kunnen aanspraak maken op een vergoeding van reis- en verblijfskosten. Er geldt een maximaal bedrag dat een kiescollegelid kan declareren ter hoogte van het vastgelegde bedrag voor de betreffende soort onkosten. Mochten de kosten die een kiescollegelid maakt dus lager zijn dan de vergoeding die er beschikbaar is, dan ontvangt hij enkel het bedrag dat hij heeft betaald.

Openbaar vervoer 

Voor het afreizen per openbaar vervoer geldt dat het kiescollegelid zelf mag kiezen in welke klasse gereisd wordt. Onder openbaar wordt vervoer verstaan een reis per trein, veerboot, bus, metro of tram. Een reis per taxi valt niet onder het reizen met het openbaar vervoer.  

Vliegreis

Leden van het kiescollege kunnen enkel aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte kosten van een vliegreis als hun reistijd met het openbaar vervoer naar Den Haag meer dan 8 uur bedraagt.

Transfer

Uitgangspunt is dat voor de transfer van het vliegveld naar de overnachtingsplek gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Slechts bij uitzondering en na toestemming van de gemeente Den Haag is een vergoeding toe te kennen voor het gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel, zoals een taxi.  

Verblijfskosten   

Verblijfskosten worden – zowel wanneer het kiescollegelid zijn verblijf en alles daar omheen zelf regelt als wanneer de griffier van de gemeente Den Haag de overnachting regelt – voor maximaal 7 dagen vergoed. Indien het kiescollegelid niet in staat is om de reis heen en terug binnen 7 dagen te maken, bijvoorbeeld gelet op het aanbod in vliegreizen, en het kiescollegelid het aannemelijk maakt dat het niet mogelijk is om binnen die termijn heen en terug te reizen naar de woonplaats, dan heeft het kiescollegelid maximaal recht op 10 dagen onkostenvergoeding.  

De verblijfskostenvergoeding bestaat, per dag dat het kiescollegelid in Nederland verblijft, uit de volgende onderdelen, waarvoor momenteel de volgende maximale bedragen en voorwaarden gelden:

Kosten Vergoeding Voorwaarden
1. Kleine uitgaven overdag € 6,34 Hiervoor gelden geen aanvullende voorwaarden.
2. Kleine uitgaven in de avond € 18,91 Hierop heeft het kiescollegelid recht als hij aansluitend ook overnacht in Nederland.
3. Logies € 143,97 Per overnachting in Nederland.
4. Ontbijt € 14,06 Dit geldt als het kiescollegelid de nacht daarvoor heeft overnacht in Nederland.
5. Lunch € 19,06 Dit geldt voor elke dag dat het kiescollegelid tussen 12.00 tot 14.00 uur in Nederland verblijft
6. Avondmaaltijd € 28,84 Dit geldt voor elke dag tussen 18.00 en 21.00 uur die valt in de periode dat het kiescollege-lid verblijft in Nederland.

Declareren

Kiescollegeleden kunnen reis- en verblijfskosten declareren. Hiervoor ontvangen de kiescollegeleden declaratieformulieren. Van alle werkelijk gemaakte kosten sturen zij bewijsstukken mee. Indien de gemeente Den Haag de reis en/of het verblijf regelt kan het kiescollegelid voor die kostenpost geen declaratie indienen.

Declaratieformulieren:

Reiskosten van en naar Nederland (PDF, 117,7 kB)

Formulier verblijfskosten (PDF, 110,2 kB)

Reiskosten binnen Nederland (PDF, 113,6 kB)

Reis en verblijf boeken via VCK Travel

Benoemde kiescollegeleden kunnen hun reis en verblijf voor de stemming van de Eerste Kamer op 30 mei 2023 laten organiseren door VCK Travel. Als een kiescollegelid daarvan gebruik maakt, ontvangt dat lid niet alsnog een onkostenvergoeding voor deze kosten.  Zie hier het digitale reisaanvraagformulier.

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de regeling van het kiescollege niet-ingezetenen.

Contact griffie

Benoemde kiescollegeleden kunnen contact opnemen via e-mail: kc.griffie@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 14 maart 2023Laatste wijziging: 24 maart 2023