Commissie Bestuur sprak over programmarekening - dag 2

De commissie Bestuur sprak woensdag 19 juni en donderdag 20 juni over de programmarekening 2018 en de resultaatbestemming 2018. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de jaarrekening op. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2018. Per programma verantwoordt het college: wat is er bereikt, wat is er gedaan en wat heeft het gekost.

De commissie Bestuur sprak donderdag 20 juni over deze programma's:

Programma 12: Mobiliteit

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • het mobiliteitsbeleid;
 • de zoektocht naar publieke en private partners;
 • of de wethouder met de staatssecretaris heeft gesproken inzake de verhoging van de BDU-gelden en hoe het daarmee zit;
 • dat de fietsstructuur tegen de maximum capaciteit aanloopt;
 • het controleren op illegale taxi’s;
 • het nastreven van de WHO-normen;
 • het parkeeronderzoek en resultaat van de Archipel;
 • de geldstroom naar de HTM m.b.t. de conducteurs;
 • de parkeerdata van 2018;
 • het uitbreiden van parkeerplekken, het toevoegen van 230 parkeerplekken;
 • of er niet meer geld naar “parkeren” kan;
 • het per wijk tellen van parkeerplekken;
 • het op warme dagen vollopen van de wegen naar Scheveningen;
 • het uitbreiden van het programma Biking2School is cool;
 • de locaties en openingstijden van het fietsdepot;
 • de verkeersveiligheid bij schoolzones;
 • de fietsenstalling bij het Buitenhof;
 • OV-verbod voor notoire overtreders;
 • fietsparkeren voor het stadhuis;
 • de doelstelling voor fietsparkeerplekken;
 • fietseducatie;
 • de plannen van de sterfietsroutes;
 • de opbrengsten uit de parkeerbelasting;
 • de voortgang van de gesprekken met Q-Park;
 • de druk op de fietspaden;
 • fietsen in de binnenstad;
 • de bezoekerspas;
 • het waarschuwen van automobilisten met lampjes.

Toezeggingen

Wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie, de heer Van Asten, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Er komt een brief inzake de voortgang sterfietsroutes. Hierin wordt in ieder geval de planning van de route Laak - Binnenstad - Moerwijk in opgenomen.
 • Er komt een overzicht met het aantal boetes n.a.v. verkeerd geparkeerde bromfietsen.

Programma 3: Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • het afval op straat;
 • verduurzaming van woningen in de natuurlijke cyclus laten lopen i.p.v. de 2030-doelstelling aanhouden;
 • wat de gevolgen van de bevolkingsgroei zijn op bijvoorbeeld CO2-uitstoot;
 • het verbeteren van de luchtkwaliteit;
 • het aantal gasvrije woningen;
 • het positieve van het inzamelen van gescheiden afval;
 • of de nieuwe ondergrondse containers allemaal afsluitbaar zijn;
 • de toename van het aantal autolaadpunten en hoeveel er in de toekomst nodig zijn;
 • de status van de New Farm;
 • de status van de milieuzone;
 • de spreiding van de subsidies en het betrekken van moeilijk bereikbare wijken;
 • de evaluatie van het betrekken van VVE’s bij duurzaamheidsplannen;
 • de top-100 vieste plekken van Den Haag;
 • het niet snel genoeg gaan van afvalscheiding;
 • de status van geothermie;
 • hoe het zit het met de verdubbeling van plastic inzameling;
 • de zorgen om de bijplaatsingen bij de ondergrondse containers en welke maatregelen de wethouder daarvoor gaat nemen;
 • waarom er is gekozen voor deze 10 “energiewijken” en welke criteria daarbij hoorde;
 • kwijtschelding van de afvalstoffenhuishoudens voor Ooievaarspashouders;
 • vervuilingen naar aanleiding van barbecues;
 • de kosten voor de doelstelling klimaatneutraal in 2030 het vaker legen van de papiercontainers n.a.v. de overlast.

Toezeggingen

Wethouder Duurzaamheid & Energietransitie, mevrouw Van Tongeren, beantwoordde de aan haar gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • In het derde kwartaal van 2019 volgt een commissiebrief inzake de voortgang van de New Farm.
 • Voor de zomer komt er een procesbrief inzake de automatische kwijtschelding van afvalstoffenheffing.
 • Er komt een commissiebrief met alle beschikbare informatie m.b.t. afval-hotspots.
 • De behoefte aan informatie inzake inpandige luchtkwaliteit van scholen wordt doorgeleid aan verantwoordelijk wethouder mevrouw Bruines.

Programma 9: Buitenruimte

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de uitbreiding van bevoegdheden van BOA’s en de status van de lobby richting het Rijk hiertoe;
 • of het aantal handhavers is uitgebreid;
 • de status van de watertappunt in de Paleistuinen;
 • het toepassen van het voerverbod in de APV;
 • de vervuiling van percelen die geen gemeentegrond zijn en de handhaving daar;
 • of het ballonnenverbod al in de APV is opgenomen;
 • rattenoverlast;
 • het contact met de dierenambulance;
 • de tentoonstelling in het atrium over bedreigde diersoorten;
 • de veiligheid van dieren bij losloopgebieden;
 • het wel of niet herplanten na het kappen van de gemeentelijke bomen;
 • wanneer er wordt opgehouden met het uitdelen van boetes aan straatartiesten;
 • het rekening houden met hittestress bij het plaatsen van bomen;
 • de doelstellingen bij het aanleggen van LED-verlichting;
 • het behouden van aandacht voor gladheidsbestrijding;
 • ganzenoverlast;
 • het fietsdepot;
 • je fiets laten bezorgen tegen een kostendekkend tarief;
 • de concrete stappen voor vergroening en prioriteit van versteende wijken.

Toezeggingen

Wethouder Economie, Sport & Buitenruimte, de heer De Mos , beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Voor de zomer volgt een commissiebrief inzake de bijplaatsingen inclusief de daarbij horende maatregelen en de status daarvan. Tevens wordt aan het begin van het nieuwe politieke jaar een werkbespreking georganiseerd.
 • Aan de indicatoren voor het cijfer op schoon worden specifiek de punten “bijplaatsingen” en “groenbeheer” meegenomen in de stadsenquête.
 • Er komt een pilot t.b.v. de vergroening van rotondes.
 • Er komt een commissiebrief inzake het beleid ten aanzien van de aanpak van ganzenoverlast.
 • Er komt een commissiebrief inzake de mogelijkheid voor het plaatsen van informatieborden betreft het bijvoeden van vogels.
 • Na overleg met de G4 volgt een commissiebrief inzake de impulsaankopen.
 • De wethouder gaat met het OOV in gesprek inzake het inperken van het beboeten van straatmuzikanten. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke geluidsoverlast.
 • Voor de zomer komt er een commissiebrief inzake de status van de wekelijkse markt op Scheveningen.
 • Voor de zomer komt er een commissiebrief inzake de vergroening van de Vaillantlaan.

Programma 10: Sport

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • Tour de France;
 • sportfaciliteiten;
 • Haagse sportdag;
 • zwembaden;
 • participatiegraad vergroten in kwetsbare wijken
 • turnhallen;
 • sporten met beperking.

Toezeggingen

Wethouder Economie, Sport & Buitenruimte, de heer De Mos, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • De effecten van sportstimulering te monitoren en duurzame uitstroom in beeld te brengen.
 • In overleg met betrokkenen, waaronder Staedion, te kijken naar de tijdelijkheid van Turnhal en of dat verlengd kan worden.
 • Evaluatie toe te sturen over Sportcampus.
 • De vraag over ooievaarspas door te leiden naar Wethouder Van Alphen.

Programma 8: Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • resultaatgericht indiceren;
 • wachtlijsten huishoudelijke hulp;
 • personeelsproblematiek;
 • tarieven op Jeugdhulp;
 • ervaringsdeskundige bij keukentafelgesprekken;
 • Ziekenhuis Bronovo;
 • tekorten op jeugdhulp;
 • taxi-bussen;
 • vaccinatiegraad;
 • eenzaamheid;
 • Wijkouders.

Toezeggingen

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, mevr. Parbhudayal, beantwoordde de aan haar gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Een commissiebrief toe te sturen over de ontwikkelingen rondom Bronovo.
 • Terug te komen op de Wijkkaart en Wijkouders in het kader van Jeugdzorg.

Programma 7: Werk en Inkomen

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a. 500-plusbanenplan, status werkakkoorden, bijstandsfraude en rechtmatigheidscontrole, Dak- en thuislozenloket, welvaart in Den Haag, STiP-banen, werkende armen, schuldhulpverlening en SchuldenLab, laaggeletterdheid en kansarme kinderen.

Wethouder Financiën, Integratie, Stadsdelen, de heer Guernaoui, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe de Sectordeal met de commissie te delen, die na zomer getekend gaat worden. Ook zegde hij toe op uiteenlopende zaken te rapporteren in de 500-plusbanenplan en Armoede- en schuldenbrief.

Programma 6: Onderwijs

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a. miscommunicatie tussen docenten en ouders, kansengelijkheid, huiswerkbegeleiding, vroegtijdige schoolverlaters, voorschoolse educatie en onderadvisering.

Wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal, mevrouw Bruines , beantwoordt de aan haar gestelde vragen en deed geen toezeggingen.

Programma 5: Cultuur en bibliotheek

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a. cultuurmenu, broedplaatsen en Bibliotheek Bouwlust.

Wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie, de heer Van Asten, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe na de zomer een brief toe te sturen over Broedplaatsen, met daarin een overzicht en een voorstel voor het organiseren van een werkbezoek.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.

Gepubliceerd: 24 juni 2019Laatste wijziging: 25 juni 2019