Commissie Bestuur sprak over programmarekening - dag 1

De commissie Bestuur sprak woensdag 19 juni en donderdag 20 juni over de programmarekening 2018 en de resultaatbestemming 2018. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de jaarrekening op. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2018. Per programma verantwoordt het college: wat is er bereikt, wat is er gedaan en wat heeft het gekost.

De commissie Bestuur sprak woensdag 19 juni over deze programma's:

Programma 5: Cultuur en Bibliotheek

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • het tijdig betrekken van monumentenzorg bij nieuwe ontwikkelingen;
 • het aangepaste voorstel van de kerkenvisie;
 • de inventarisatie van beeldbepalende schoolgebouwen;
 • het alsnog aanmerken als monument van beeldbepalende gebouwen die nu geen monument zijn en het herstel van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog.

Toezeggingen

Wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie, de heer Van Asten, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe dat tegelijkertijd met het uitkomen van de begroting de kerkenvisie komt, al dan niet met de dekkingen zoals eerder besproken in de raad. Ook zegde hij toe dit jaar een inventarisatie van schoolgebouwen naar de raad te sturen.

Programma 13: Stadsontwikkeling en Wonen

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de wachttijden voor sociale huurwoningen;
 • de verwachte bevolkingsgroei en de invloed daarvan op de begroting;
 • verkeersdoorstroming en het integratievraagstuk;
 • het breder toepassen van de Rotterdamwet nadat de werking bewezen is in Moerwijk;
 • het lage aantal nieuwe sociale woningen;
 • de ambitie van het college ten aanzien van sociale woningbouw;
 • cijfers rondom nieuwbouw;
 • categorisering;
 • de besteding van twee keer vijftien miljoen euro voor bouwen en stedelijke ontwikkeling;
 • de opmerkingen en aanbevelingen over grondexploitaties in het accountantsrapport;
 • het vergoten van het inzicht in het kostenverhaal Binckhorst;
 • corporatiewoningen;
 • de planvoorraad;
 • bewoners met lage inkomens;
 • verhuurderheffing;
 • huisvesting arbeidsmigranten;
 • groepswonen;
 • de opmerkingen over het OCC in het rekeningencommissierapport;
 • de opmerkingen over het Holland Spoor in het rekeningencommissierapport;
 • het vertrouwen in de 30procent doelstelling m.b.t. sociale woningbouw;
 • de raamovereenkomst en prestatieafspraken;
 • duurzaamheidssturing;
 • duurzaamheid van grondexploitaties;
 • gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw;
 • verkrotting;
 • het behoud van de Valkenboskerk;
 • het Parnassiaterrein;
 • de Boekweitkamp;
 • Nieuw Vredenoord;
 • groene leges;
 • de Amerikaanse ambassade;
 • het project ‘bouwen met de buren’, natuurinclusief bouwen;
 • woning apk;
 • de Leefbaarheidseffectrapportage en binnenstedelijk bouwen;
 • de omgevingswet en omgevingsplan Binckhorst;
 • het verhalen van kosten;
 • de ontwikkelingen rondom de Plesmanweg en de Sportlaan;
 • Scheveningen haven;
 • de status van de herontwikkeling van de visafslag;
 • reacties op huurwoningen;
 • de status van de plannen rondom De Savornin Lohmanplein;
 • het vrijetijdscentrum Transvaal; Beachcity; de beantwoording van het college van de schriftelijke vragen over de Lozerlaan;
 • de huisvesting aan de Calandkade;
 • woningsplitsing;
 • de nieuwe locatie voor de Israëlische ambassade.

Toezeggingen

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Deze maand komt er een brief naar de raad over de toevoeging van sociale woningbouw;
 • In Q4 komt er een voorstel naar de raad om een aanvraag te doen bij het Rijk omtrent de Rotterdamwet;
 • Er wordt geprobeerd om voor het eind van het jaar de brief rondom de verkrotting van panden de raad te doen toekomen;
 • Het project Bouwen met de buren wordt betrokken bij de afdoening van de motie van GroenLinks;
 • Voor de zomer komt er een brief naar de raad met daarin de stand van zaken van de uitwerking van het omgevingsplan Binckhorst.

Vastgoed & Grondbedrijf

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • duurzaamheid en vastgoed;
 • leegstand;
 • energielabels;
 • timing van koop en verkoop van panden;
 • kostendekking verhuur;
 • uitgifte van erfpacht en verkoop van grond;
 • het broedplaatsbeleid en vastgoed;
 • het klimaatneutraal maken van gebouwen;
 • grondaankopen Laakhaven –Noord en Scheveningsehaven en het plansaldo.

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed verder geen toezeggingen.

Programma 9: Buitenruimte

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de stadsentree;
 • de herontwikkeling van de Boekhorststraat en de tevredenheid van ondernemers;
 • het beleid rondom het aantrekken van (cruise)schepen;
 • de status van plannen rondom de ontwikkeling van Scheveningen haven;
 • de eerdere toezegging over het havenconvenant en het stukje daarin over verduurzaming en de mogelijkheden voor groen rondom het Spui.

Toezeggingen

Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, de heer De Mos, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe dat er voor de zomer een havenconvenant komt.

Programma 1: Gemeenteraad

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over onder meer de uitslagenavond, transparantie over aanwezigheid bij raadsvergaderingen en commissies, stempercentages en stemgedrag van raadsleden en de anti-discriminatievoorziening. Voorzitter van het presidium, de heer Van der Helm, beantwoordde de gestelde vragen en zegde toe dat de anti-discriminatievoorziening eraan komt.

Programma 2: College en Bestuur

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over dienstreizen, waaronder vliegtuiggebruik dan wel het gebruik van de trein hiervoor en het moreel Joods rechtsherstel. De burgemeester, mevrouw Krikke, beantwoordde de gestelde vragen en deed geen toezeggingen.

Programma 4: Openbare Orde en Veiligheid

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de thuisprostitutie;
 • de toename van 18 procent bedreigingen;
 • bedreigingen van medewerkers van de gemeente;
 • handhaving van het blowverbod;
 • mensenhandel; polarisatie en radicalisering;
 • hennepkwekerijen;
 • buurtpreventieteams;
 • het bedelverbod.

Toezeggingen

De burgemeester, mevrouw Krikke, beantwoordde de gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • In een brief aandacht te besteden aan thuis-, hotelprostitutie en via internet.
 • Dat zij na het zomerreces zal aangeven hoe de registratie van sekswerkers vorm wordt gegeven.
 • Dat wethouder Guernaoui in Q4 met een brief komt over bedreigingen van medewerkers van de gemeente.
 • Dat zij bij de politie de cijfers van in beslag genomen illegaal vuurwerk opvraagt en de raad hierover zal informeren.

Programma 11: Economie

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a:

 • het rapport van de Rekenkamer over economisch beleid;
 • economische groei;
 • de Economic Board;
 • het MKB;
 • werkgelegenheid;
 • duurzaamheid;
 • effectiviteit;
 • de vereenvoudiging van regels;
 • familiebedrijven;
 • de aantrekkelijkheid van Den Haag als vestigingsplek voor nieuwe bedrijven;
 • city branding;
 • de horeca- en uitgaansagenda.

Toezeggingen

Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, de heer De Mos, beantwoordde de gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Vóór het zomerreces met de werkgelegenheidsmonitor te komen.
 • Een onderzoek naar familiebedrijven, als onderdeel van het voortgangsbericht van de ondernemersagenda.
 • In oktober met een bericht over de MKB-toets te komen.
 • Een overzicht van regels die vereenvoudigd zijn en die zijn afgeschaft.
 • Een uitgaansagenda.
 • Bij de Kamer van Koophandel het aantal van ruim 11.000 nieuwe bedrijven te checken.

Wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal, mevrouw Bruines, beantwoordde de gestelde vragen en deed geen toezeggingen.

Programma 14: Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a. opkomstbevordering verkiezingen, wachttijden, speelplekken en community builders. Ook waren er vragen naar stadsdeelbudgetten, wijkaanpak, discriminatie, het inkoopbeleid.

Toezeggingen

Wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen, de heer Guernaoui, antwoordde op de gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Dat hij gaat onderzoeken of er inzicht kan worden geboden in de waardering van speelplekken op wijkniveau.
 • Dat hij gaat kijken naar een verdeelmechanisme van de stadsdeelbudgetten over wijken; dit komt in de begroting, alsook dat geld wordt vrijgemaakt voor wijkbudgetten binnen de stadsdeelbudgetten.
 • Dat ‘Den Haag Meldt’, prestatie-indicatoren en arbeidsdiscriminatie worden meegenomen in de Integratienota.
 • Dat de subsidie voor ‘Luis in de Pels’ komend jaar wordt gecontinueerd.

Programma 15: Financiën & Programma 16: Overzicht Overhead

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a. de afvalstoffenheffing, het Haags subsidiesysteem, verbonden partijen, de lobby richting Rijk, een duurzaam inkoopbeleid en inkooporders.

Toezeggingen

Wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen, de heer Guernaoui, antwoordde op de gestelde vragen en zegde toe:

 • Een brief van wethouder Van Asten en Guernaoui over de lobby over de tekorten welzijn/ jeugd en Gemeentefonds.
 • Vóór de zomer met de inkoopnota te komen en hierin de inkooporders mee te nemen.
 • Te gaan kijken of een subsidiedashboard open data kan worden gemaakt.
 • Dat het punt jaartal van de nulmeting wordt vermeld.
 • Een lijstje van tekorten wordt gemaakt die zijn weggewerkt door middel van het coalitieakkoord.
 • Voortgang subsidiesysteem wordt toegevoegd aan de begroting.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.

Gepubliceerd: 21 juni 2019Laatste wijziging: 24 juni 2019