Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen.

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Wat u kunt doen staat in of onder het besluit. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van vergunningen, Wmo-voorzieningen, subsidies, gemeentelijke belastingaanslagen, parkeerbonnen, omgevingsvergunningen, huisvuil.  

U kunt bezwaar maken tegen:

Reacties op publicatie Gemeenteblad

In het Gemeenteblad staan bekendmakingen en andere publicaties. Het gaat onder meer over vergunningaanvragen die de gemeente heeft ontvangen, over ontwerpbesluiten en besluiten. Maar er staat ook hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan bij de gemeente. Lees meer over Reactie op publicatie Gemeenteblad. De publicatie van een bekendmaking en de daarbij horende stukken liggen nog 1 jaar vanaf publicatiedatum ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum.

Gepubliceerd: 17 augustus 2020Laatste wijziging: 23 juni 2021