Bezwaar maken Sociale Zaken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld over het besluit van uw Wmo-aanvraag, uitkering of maatregel.

Wilt u bezwaar maken over een besluit van de gemeente over Belastingzaken, een parkeerbon of overige zaken? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.

Digitaal bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen met uw DigiD via onderstaand formulier.

Voor een snellere afhandeling van uw bezwaar kunt u het besluit en de bewijsstukken alvast inscannen. U mag deze stukken ook per post of e-mail nasturen.

Dien bezwaar in

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Stuur uw bezwaarschrift dan aan:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Afdeling Bezwaar en Beroep, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Postbus 12610
2500 DK Den Haag

Wilt u uw bezwaarschrift aanvullen of intrekken?

Dan kunt u een bericht sturen naar bovenstaand adres. U kunt uw bezwaarschift niet telefonisch of per e-mail indienen, aanvullen of intrekken.

Bezwaar maken voor iemand anders?

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Andersom kunt u ook namens iemand een bezwaarschrift indienen, als u gevolmachtigd bent. Stuur de machtigingsbrief mee met uw bezwaar.

Voorbeeld van een machtiging (PDF, 7,1 kB)

Wat staat er in een bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift staan in ieder geval de volgende gegevens:

  • de datum
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • uw Burgerservicenummer (BSN)
  • tegen welk besluit uw bezwaar maakt (vermeld het kenmerk en onderwerp van het besluit)
  • stuur een kopie mee van het besluit
  • geef de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de grond van het bezwaar) en stuur de bewijsstukken mee
  • stuur een eventuele machtigingsbrief mee
  • uw handtekening (heeft u digitaal uw bezwaar ingediend dan vervangt de DigiD uw handtekening)
Voorbeeld van een bezwaarschrift (PDF, 299,2 kB)

Op tijd bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na het besluit van de gemeente een bezwaar indienen. Zijn de 6 weken verlopen? Dan kunt u geen bezwaar meer indienen. Ook niet als u op vakantie bent geweest. Wilt u bezwaar maken, maar wilt u nog wat uitzoeken? Dan kunt u een pro forma bezwaar indienen. Bij een pro forma bezwaarschrift maakt u in ieder geval bezwaar tegen het besluit. U kunt dan later uw redenen voor het bezwaar opsturen naar burgemeester en wethouders. U hoort van de gemeente tot wanneer u uw redenen uiterlijk kunt nasturen.

Uitstel van de beslissing

Door het indienen van een bezwaar stelt u de werking van de beslissing niet uit. Het besluit is dus nog steeds geldig.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt de gemeente uw bezwaar in behandeling. Dit duurt maximaal 12 weken. Deze termijn gaat in de dag nadat de 6 weken voor het indienen van een bezwaar voorbij zijn.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Bezwaar en Beroep, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten:

Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag
Telefoon: (070) 752 53 00

Gepubliceerd: 17 februari 2017Laatste wijziging: 13 juli 2017