10 jaar Wim Deetman Studiefonds, 14 juni 2019

Dankwoord door burgemeester Pauline Krikke

Dames en heren,

Heel veel dank voor dit rapport.

Ik ben er om verschillende redenen heel blij mee.

Om te beginnen illustreert het op zeer concrete wijze welke rol Den Haag speelt in de levens van veel jonge mensen.

Jonge mannen en vrouwen, afkomstig uit heel verschillende landen.

Die in onze stad heel bepalende en verrijkende maanden hebben doorgebracht.

Maanden, waarin ze veel kennis en levenservaring hebben opgedaan.

Kennis, die belangrijke bagage is voor hun verdere loopbaan.

Levenservaring, die hun in staat stelt om persoonlijk verder te groeien.

En hun de kracht geeft om te zijn wie ze zijn.

Als internationale stad heeft Den Haag een roeping: bouwen aan een betere wereld.

Dat gebeurt hier, dag in, dag uit, op uiteenlopende manieren.

Een daarvan is het opleiden van jonge academici uit ontwikkelingslanden.

Niet alleen om jongeren uit die landen de kans te geven hun talenten verder te ontplooien.

Maar ook om op die wijze bij te dragen aan de opbouw van stabiele en veilige samenlevingen in die regio’s.

Het uitdragen van kennis ten behoeve van maatschappelijke vooruitgang: in Den Haag gebeurt dat al sinds het begin van de jaren vijftig, toen de Nuffic en het International Institute of Social Studies werden opgericht.

Maar sinds de tweede helft van de jaren negentig is het profiel van Den Haag als academisch kenniscentrum in rap tempo versterkt.

Tegelijkertijd groeide in die jaren het aantal internationale organisaties en ngo’s aanzienlijk.

Het is geen toeval dat die twee ontwikkelingen, die nauw met elkaar verband houden, plaatsvonden in de tijd dat Wim Deetman burgemeester was van Den Haag.

Want u was het, die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor het uitbouwen van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.

Dat u daarbij een bijzondere aandacht had voor het academisch onderwijs, zal niemand verwonderen.

Om het met uw eigen woorden te zeggen, lastig te vertalen naar het Engels: u hebt ervoor gesjouwd.

En hoe! Wij hebben het in hoge mate te danken aan u, meneer Deetman, dat onze stad ieder jaar meer studenten uit het buitenland mag verwelkomen.

Studeren in Den Haag is inmiddels een must voor iedereen die zich wil bekwamen in internationaal recht, bestuur of ontwikkelingsstudies.

De afgelopen negen jaar kwamen daar dus nog 49 studenten bij die de Wim Deetman Scholarship mochten ontvangen.

Gedreven jonge mannen en vrouwen die méér in het vizier hebben dan hun eigen ontwikkeling.

Ze willen hun verworven kennis gebruiken om zich in te zetten voor een eerlijke en rechtvaardige wereld.

Met een bijzondere aandacht voor groepen die nog in veel landen gemarginaliseerd zijn, zoals vrouwen en leden van de LGBT-gemeenschap.

Ik denk dat Den Haag zich geen betere ambassadeurs kan wensen dan deze 49 geëngageerde academici.

Ik vind het heel fijn dat een aantal van hen hier vandaag aanwezig kan zijn.

Allen wil ik graag op het hart drukken dat ze steeds welkom zullen zijn in Den Haag!

Grote dank wil uitspreken aan het adres van de Wim Deetman Scholarship Foundation.

Want die heeft destijds niet alleen het initiatief genomen om deze scholarship in het leven te roepen, maar ook ervoor gezorgd dat het plan ook echt werkelijkheid werd.

Dank ook aan de Nuffic voor de nauwgezette en betrokken wijze waarop zij heeft zorggedragen voor de praktische uitvoering van de scholarship.

Maar de grootste dank is Den Haag verschuldigd aan Wim Deetman.

Want zonder uw enorme inzet voor de internationale stad én de kennisinstellingen zou Den Haag niet de positie bekleden die zij nu inneemt.

Dat is goed voor Den Haag en de Hagenaars.

Maar bovenal voor al die mensen, waar ook ter wereld, die dromen van een betere, rechtvaardige wereld.

Het is aan ons, in Den Haag, om ons ervoor te blijven inzetten dat hun dromen uitkomen.

De Wim Deetman Scholarship heeft daaraan een bijdrage van onschatbare waarde geleverd. Dank u.

Gepubliceerd: 30 juli 2019Laatste wijziging: 30 juli 2019