Zicht op skyline van Den Haag

Begroting 2020

Het Haagse stadsbestuur presenteert ondanks de sterke financiële uitdagingen een sluitende en stevige Programmabegroting 2020-2023. De gemeente maakt ieder jaar een begroting om te laten zien waaraan zij geld besteedt. Deze begroting gaat over ongeveer € 2,8 miljard.

     Investeringen

     Het college doet de volgende investeringen:

     • De buitenruimte wordt groener en gezonder.
     • De stad blijft bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig.
     • Den Haag kan groeien, omdat de gemeente meer (betaalbare) woningen en voorzieningen realiseert.
     • De gemeente maakt duidelijke keuzes waar te bouwen.
     • De gemeente stelt hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid, zodat de leefbaarheid goed blijft.
     • Er komen meer handhavers die toezicht houden op veiligheid en leefbaarheid.
     • Er komt meer geld voor schuldenaanpak, armoedevoorziening en maatschappelijke opvang.
     • De toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking wordt beter.
     • Er is geld beschikbaar voor het opknappen van de buitenruimte in Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve.
     • Binnen de gemeente komen er meer medewerkers voor de Wet Bibob. Zij zorgen voor de controle op vergunningen.

     Oplossingen voor sterke financiële uitdagingen

     Voor het coalitieakkoord was de Voorjaarsnota 2019 de financiële basis. Daarin bleek dat de gemeente sterke financiële uitdagingen had. Die worden veroorzaakt door 2 landelijke ontwikkelingen:

     • de structurele tekorten in de jeugdhulp en de Wmo (oplopend tot bijna € 50 miljoen in 2023)
     • de lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds (circa € 20 miljoen structureel)

     Dit college presenteert daarom maatregelen aan zowel de lasten- als aan de batenkant. Die vangen de uitdagingen zoveel mogelijk op en zorgen in elk geval voor een sluitende begroting.

     Verhouding tussen Rijk en gemeente groeit scheef

     De financiële verhouding tussen de Rijksoverheid en de gemeente groeit steeds verder scheef. Het Rijk draagt meer taken over aan de gemeente. Maar zij krijgt daar geen of niet genoeg financiering voor. Zo moest de gemeente in 2018 een structureel tekort op het betalen van uitkeringen oplossen, omdat zij te weinig financiering van het Rijk kreeg.

     Boudewijn Revis (wethouder Financiën en Stadsontwikkeling):

     “Datzelfde gebeurt nu in de zorg. We nemen maatregelen zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Haagse euro’s worden gebruikt om een Rijksprobleem aan te pakken, maar de bodem is bereikt. Het Rijk moet nu over de brug komen, omdat wij niet meer dan dit kunnen en willen doen.”

     Verder wil het stadsbestuur van het Rijk weten hoeveel geld de gemeente van het Rijk mag verwachten. Elk jaar ontvangt de gemeente zo’n 1,2 miljard euro van het Rijk. Dit is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Door een moeilijk en onvoorspelbaar systeem van het Rijk weet de gemeente niet goed waar ze elk jaar op kan rekenen. Dit zorgt voor ongewenste schommelingen.

     Verhoging lokale lasten

     Om met de financiële uitdagingen om te kunnen gaan, neemt het college de lokale lasten voor bewoners en ondernemers mee in zijn coalitieakkoord. Dat leidt nu tot het verhogen van diverse belastingen, oplopend tot een bedrag van € 17 miljoen in 2023:

     • de hondenbelasting blijft na 2021
     • de parkeerbaten stijgen door:

      • een uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren
      • het duurder maken van de parkeervergunning voor 3e en volgende voertuigen
     • de toeristenbelasting gaat omhoog
     • met ingang van dit jaar (2020) stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb)

     Eneco-opbrengsten

     De gemeente ontvangt in de zomer van 2020 ongeveer € 675 miljoen als de verkoop van Eneco definitief is. Het college zet dit bedrag in voor verbeteringen op de lange termijn:

     • ongeveer € 615 miljoen is voor:

      • de Haagse mobiliteitstransitie (50%)
      • duurzaamheid en energietransitie (30%)
      • het verhogen van de kwaliteit van gebiedsontwikkelingen in de stad en voor sociale woningbouw (20%)
     • € 50 miljoen is voor betaalbaar wonen
     • € 10 miljoen is voor een noodzakelijke ICT-verbeterslag binnen de gemeente

     Financiële positie is én blijft goed

     Met deze begroting kiest de gemeente voor stabiliteit. Deze begroting is meerdere jaren sluitend en de uitvoeringsrisico’s zijn voldoende afgedekt. De financieringslast van de gemeente is structureel draagbaar en de gemeente heeft relatief lage schulden. Degelijk financieel beleid zorgt dat de financiële positie van Den Haag goed is én blijft.

     Inkomsten en uitgaven

     Inkomsten: € 2.798 miljoen; EU, Rijk, provincie, Haaglanden, gemeenten: € 1.787 miljoen; Bewoners: € 380 miljoen; Spaargeld: € 331 miljoen; Overig: € 176 miljoen; Bedrijven: € 125 miljoen
     Uitgaven: € 2.798 miljoen; Werk en inkomen: € 620 miljoen; Economie: € 42 miljoen; Sport: € 67 miljoen; Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid: € 593 miljoen; Buitenruimte: € 174 miljoen; Cultuur en bibliotheek: € 109 miljoen; Stadsontwikkeling en wonen: € 163 miljoen; Stadsdelen, integratie en dienstverlening: € 105 miljoen; Onderwijs: € 144 miljoen; Gemeenteraad: € 9 miljoen; Duurzaamheid, milieu en energietransitie: € 99 miljoen; Financiën: € 255 miljoen; Mobiliteit: € 69 miljoen; Openbare orde en veiligheid: € 65 miljoen; Overhead: € 279 miljoen; College en bestuur: € 7 miljoen.

     Meer informatie

      Gepubliceerd: 30 januari 2020Laatste wijziging: 28 mei 2020