Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid geeft burgers toegang tot bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij.

Alleen de informatie die in documenten staat, kunt u opvragen. Dat kunnen schriftelijke of digitale stukken zijn. Maar ook geluidsopnames, films of foto’s.

Voor wie

Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Verzoek doen

Een Woo-verzoek kan digitaal via het formulier hieronder of via de post.

  • Ingebrekestellingen kunnen niet digitaal.
  • U kunt een Woo-verzoek niet op een andere digitale manier insturen. Dus ook niet via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
  • In het Woo-verzoek geeft u aan over welk onderwerp u informatie wilt. Of welke documenten u opvraagt. Bijvoorbeeld over de invoering van betaald parkeren in uw wijk. Of een vergunning om te mogen bouwen. Voor het inzien van bouwtekeningen kunt u een afspraak maken.
  • In uw verzoek geeft u aan welke documenten u wilt ontvangen en over welke periode.

Woo-verzoek indienen

Per post

Wilt u een Woo-verzoek via de post insturen? Stuur dit dan naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Afhandeling

De wettelijke beslistermijn voor de afhandeling van uw verzoek is 4 weken. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd.

Woo-website

De Wob-besluiten en Woo-besluiten staan op woo.denhaag.nl.

Gepubliceerd: 13 mei 2022Laatste wijziging: 16 augustus 2023