Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid in werking (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid geeft burgers toegang tot bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij.

Alleen de informatie die in documenten staat, kunt u opvragen. Dat kunnen schriftelijke of digitale stukken zijn. Maar ook geluidsopnames, films of foto’s.

Voor wie

Iedereen kan een Woo-verzoek doen.

Verzoek doen

Een Woo-verzoek kan digitaal via het formulier hieronder of via de post.

  • Ingebrekestellingen kunnen niet digitaal.
  • U kunt een Woo-verzoek niet op een andere digitale manier insturen. Dus ook niet via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
  • In het Woo-verzoek geeft u aan over welk onderwerp u informatie wilt. Of welke documenten u opvraagt. Bijvoorbeeld over de invoering van betaald parkeren in uw wijk. Of een vergunning om te mogen bouwen.
  • In uw verzoek geeft u aan welke documenten u wilt bekijken en over welke periode.

Woo-verzoek indienen

Per post

Wilt u een Woo-verzoek via de post insturen? Stuur dit dan naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Afhandeling

Informatie die (al) openbaar is, wordt gegeven door de ambtenaar die het verzoek behandelt.

Over alle andere Woo-verzoeken beslist een gemeentelijk bestuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Binnen 4 weken na ontvangst krijgt u een beslissing op uw verzoek. De beslissing kan 1 keer voor maximaal 2 weken worden uitgesteld.

Woo-website

De Wob-besluiten en Woo-besluiten staan op wob.denhaag.nl.

Gepubliceerd: 13 mei 2022Laatste wijziging: 13 mei 2022