Wet- en regelgeving subsidies

De gemeente zorgt voor voorzieningen en activiteiten voor alle inwoners van de stad. Bijvoorbeeld voor onderwijs, duurzaamheid, sport, wonen, cultuur, welzijn, gezondheidszorg, leefbaarheid en participatie. Inwoners of organisaties die deze voorzieningen mogelijk maken of verbeteren kunnen subsidie krijgen van de gemeente. Zij moeten hiervoor wel voldoen aan de subsidievoorwaarden. Samen met de inwoners en organisaties werkt de gemeente zo aan het halen van de doelen die in het coalitieakkoord en in de begrotingsprogramma’s staan.

Subsidieverstrekking

In juli 2020 is het beleid van de gemeente voor het geven van subsidies voor activiteiten opnieuw bekeken. Dit beleid is vastgelegd in de Kadernota subsidiebeleid 2020-2023. De regels voor het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV 2020). De ASV 2020 geldt voor alle aparte subsidieregelingen die vanaf 1 september 2020 door het college zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld voor de subsidieregeling koken en verwarmen op schone energie. Als er voor een subsidieaanvraag die op of na 1 september wordt ingediend nog geen aparte subsidieregeling is, dan geldt voor deze subsidieaanvraag de ASV 2020.

Subsidieverantwoording

Er is ook een nieuwe richtlijn subsidieverantwoording opgesteld. U vindt de nieuwe richtlijn op overheid.nl.

Steekproefsgewijze verantwoording

Staat in uw subsidiebesluit dat er een steekproefsgewijze subsidieverantwoording is? Dan kan de gemeente gegevens bij u opvragen over hoe u de subsidie heeft gebruikt. Dit kan tot 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor u subsidie kreeg is (of zijn) afgerond. In het besluit staat welke gegevens u moet laten zien. U heeft daar 6 weken de tijd voor. Heeft u niet aan de voorwaarden voldaan? Of heeft u de gegevens niet op tijd laten zien? Dan moet u mogelijk de subsidie voor een deel of helemaal terugbetalen.

Wet Bibob en subsidies

De gemeente kan bij subsidies een integriteitsonderzoek doen bij aanvragers. Dit staat in de wet Bibob en is verder uitgewerkt in de Regeling Bibob Den Haag 2021 (RIS 308678). Zij onderzoekt dan of de subsidie gebruikt kan worden om strafbare feiten te plegen of om geld uit criminele activiteiten te benutten. Zijn de resultaten van het onderzoek niet goed dan kan de gemeente een subsidieaanvraag weigeren, een lager bedrag geven of een subsidie intrekken.

Regels subsidieverstrekking vóór 1 september 2020

Voor subsidies die tussen 1 juli 2014 en 31 augustus 2020 zijn uitgegeven geldt de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV 2014). In de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 staat hoe de verantwoording van subsidies die verstrekt zijn vòòr 1 september 2020 eruit moet zien en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. Bij dit document horen 3 bijlagen: Model Bestuursverklaring, Directieverklaring en Controleverklaring. De richtlijnen gelden vanaf 7 december 2017. Indien van toepassing wordt in de subsidiebeschikking naar deze richtlijnen verwezen.

Subsidiebeschikkingen

In de subsidiebeschikking die u als inwoner of organisatie van de gemeente krijgt staan de regels die voor de aangevraagde subsidie gelden. Heeft u vragen over de subsidiebeschikking? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Wie dat is staat in de brief.

    Toelichting controleverklaring (PDF, 159,6 kB)
    Zie ook: het overzicht van verstrekte subsidies vanaf 2012 in het Subsidieregister

    Gepubliceerd: 7 februari 2018Laatste wijziging: 21 september 2021