Verordening geurcirkel maneges Den Haag

Deze verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij heeft als doel het terugbrengen van de afstandseis tussen dierverblijf en geurgevoelig object voor maneges.

De Wet geurhinder en veehouderij ziet toe op de geurhinder vanuit veehouderijen. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om, binnen bepaalde grenzen (artikel 6), eigen gemeentelijke geurnormen toe te passen, die afwijken van de wettelijke normen. Zo kunnen gemeenten een eigen gemeentelijk gebiedsgericht maatwerk voeren.

Geurcirkel van 100 meter te streng voor Haagse maneges

Onlangs is er door een Haagse manege die wilde uitbreiden, een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor milieu. In deze aanvraag is de huidige geurcirkel van 100 meter uit de Wet geurhinder en veehouderij een knelpunt. Naar aanleiding hiervan zijn alle maneges en alle stadsboerderijen van Den Haag op het onderdeel geurhinder bekeken.

Een aantal maneges staat al sinds oudsher dicht op bebouwing en geeft geen klachten van geurhinder. Gebleken is dat de huidige afstand van 100 meter onnodig streng is voor de Haagse maneges. Zeker omdat er geen geurklachten zijn over de maneges die direct naast woningen zijn gelegen.

Verordening geurcirkel maneges Den Haag

Er is in Den Haag weinig ruimte om maneges ergens anders te plaatsen. Daarom is het bestuurlijk wenselijk om deze maneges mogelijkheden te geven om de bedrijfsvoering uit te breiden op hun huidige plek. Volgens de Verordening geurcirkel maneges Den Haag mag binnen de bebouwde kom afgeweken worden van de afstandseis van 100 meter tussen dierverblijf en geurgevoelig object uit artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Stadsboerderijen niet in deze verordening

Naast maneges zijn er in Den Haag ook stadsboerderijen die onder het begrip ‘veehouderij’ in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij vallen. De wet geeft dus ook een mogelijkheid om de verplichte geurcirkel (gemeten in odour units) voor stadsboerderijen te verkleinen in een verordening. Uit berekeningen is gebleken dat de huidige geurbelasting van de stadsboerderijen veel lager ligt dan de norm (de geurbelasting is ongeveer 1/10 van de norm) en dat er geen aanleiding is om de stadsboerderijen ook op te nemen in deze verordening.

Volledige tekst verordening

Bekijk de actuele en officiële tekst van de Verordening geurcirkel maneges Den Haag op Overheid.nl.

Gepubliceerd: 7 juli 2011Laatste wijziging: 17 april 2019