Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Voor welke belastingen

Belastingzaken kan belastingen kwijtschelden. U kunt kwijtschelding aanvragen van:

 • onroerende zaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigenarendeel
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • liggeld voor woonschepen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald.

Voorwaarden

Kwijtschelding is in principe alleen mogelijk voor natuurlijke personen (mensen die geen bedrijf hebben of zelfstandig een beroep uitoefenen). Bent u zelfstandig ondernemer dan kunt u onder bepaalde voorwaarden voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking komen.

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft geen vermogen of bezittingen.
 • Uw betalingscapaciteit, berekend aan de hand van de rijksvoorschriften, is onvoldoende om de aanslag (gedeeltelijk) te voldoen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen.

Zelfstandig ondernemer

Aan natuurlijke personen die zelfstandig een beroep uitoefenen of ondernemer zijn, kan alleen kwijtschelding worden verleend:

 • in het kader van een schuldsanering. Dit geldt voor zowel de zakelijke als de persoonlijke belastingaanslagen, of
 • als u een uitkering ontvangt op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ) en niet over vermogen beschikt. Kwijtschelding kan dan alleen worden verleend van de privé-belastingen, dus niet van belastingen die verband houden met de uitoefening van het bedrijf.

Nodig bij uw aanvraag

U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Kijk wat voor uw situatie geldt:

Inkomen van u en uw medebewoner(s)

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • De laatste specificatie van al uw inkomsten. Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan de specificaties van de laatste 3 maanden/13 weken mee zodat uw gemiddelde maandinkomen kan worden berekend.
 • Het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO met de opbouw van de studiefinanciering, en de verklaring van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar.
Geen bijschrijving op uw bankafschrift.
 • De verklaringen van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar van uw inwonende kinderen vanaf 21 jaar.
 • De laatste pensioenspecificatie en de bijschrijving 2019 op de bankrekening.
 • De laatste bijschrijving van de ontvangen alimentatie op uw bankrekening voor u en uw kinderen.
 • De voor- en achterzijde van de aanslag inkomensbelasting van de Belastingdienst met daarop de teruggave inkomstenbelasting in 2019 en/of heffingskorting.
 • Zorgtoeslag/Huurtoeslag/Kinderopvangtoeslag/Kindgebonden budget: Stuur de beschikking 2019 en bijschrijvingen op de bankrekeningen hiervan op.
 • Het toekenningsbesluit woonkostentoeslag van DSZW en de bijschrijving op uw rekening. Als u woonkostentoeslag ontvangt, kunt u maximaal kwijtschelding krijgen van de afvalstoffenheffing.

Uitgaven van u en uw medebewoner(s)

Om uw betalingscapaciteit te berekenen wordt een berekening gemaakt van het verschil tussen de (maandelijkse) inkomsten en uitgaven. Vandaar dat ook uw uitgaven van belang zijn. Voorgeschreven is met welke uitgaven rekening mag worden gehouden.

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • De laatste huurspecificatie. Dit is de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging waaruit de opbouw van de huur blijkt (geen betaalbewijs of acceptgiro). Als u particulier huurt (anders dan van een woningbouwvereniging), stuur dan ook uw huurcontract mee.
 • De jaaropgave 2018 en de afschrijving op de bankrekening van de maandelijkse hypotheekrente.
 • De laatste nota erfpachtcanon in 2018/2019.
 • De laatst betaalde alimentatie in 2019.
 • Het laatste polisblad 2019 en afschrijving van de betaalde zorgpremie. Wordt uw zorgpremie via het CAK geïnd, stuur dan het bewijs hiervan mee.
 • De laatste maandfactuur 2019 van de kinderopvang.

  Motorvoertuigen en (medische) noodzakelijkheid

  Hebben u en/of uw medebewoner een gehandicaptenkaart of een Wmo-vergoeding voor de kosten voor het gebruik van de auto stuur dan de kopie(ën) hiervan mee.

  Eigen woning

  Bij uw aanvraag dient u kopieën van de openstaande hypotheek en indien van toepassing de waarde van de kapitaalverzekering (bijvoorbeeld de aan de hypotheek gekoppelde spaar- en beleggingsrekening) mee te sturen.

  Saldo

  Stuur van alle bank- en spaarrekening(en) die op uw naam staan een recent overzicht met zichtbaar saldo mee, ook van alle bank- en spaarrekening(en) van uw medebewoner(s).

   Schulden van u en uw medebewoner(s)

   Bij het bepalen van uw betalingscapaciteit mag alleen rekening worden gehouden met schulden bij de Belastingdienst die u in 2019 heeft betaald. Stuur het bewijs mee van uw openstaande schuld(en) bij de Belastingdienst en van alle betalingen die u in het jaar 2019 heeft gedaan.

   Aanvragen

   U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen met uw DigiD.

   Hoe lang duurt het?

   • Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gegevens die u invult en de kopieën die u inlevert. Belastingzaken streeft ernaar om binnen 13 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit te nemen.
   • Wanneer de gemeente uw verzoek om kwijtschelding van de aanslag(en) heeft ontvangen en u heeft deze nog niet betaald, dan krijgt u uitstel van betaling tot er op uw verzoek is beslist. U krijgt hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van uw verzoek een bevestiging.
   • Als er bij de beoordeling van uw verzoek nog aanvullende informatie nodig is, krijgt u hierover een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen, zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen.

   Goed om te weten

   Recht op (automatische) kwijtschelding

   Uw recht op kwijtschelding wordt getoetst op basis van de gegevens van de volgende bronnen: het UWV, RDW, BRP en de Belastingdienst.

   Als u een verzoek om kwijtschelding indient, worden uw gegevens altijd opgevraagd bij deze bronnen. Hiervoor is geen toestemming nodig.

   De gemeente kan de gegevens uit deze aanvraag de komende jaren gebruiken om uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te stellen, zodat u niet elk jaar opnieuw kwijtschelding hoeft aan te vragen. Als u hiermee niet akkoord gaat, vink dan aan: 'Nee, ik geef geen toestemming '. In dat geval zult u jaarlijks een nieuw verzoek om kwijtschelding in moeten dienen.

   Contact

   Contactgegevens Belastingzaken