Commissie Samenleving sprak over programma onderwijshuisvesting 2019

De commissie Samenleving sprak donderdag 27 juni over het programma onderwijshuisvesting 2019 en de stand van zaken Wmo rechtszaken.

Tweeminutendebat

De commissie ving aan met twee tweeminutendebatten over de sluiting van Albatros en de beëindiging subsidierelatie HCO.

Sluiting van Albatros

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de reden van de sluiting van de Albatros;
 • waar cliënten nu zorg krijgen;
 • bezuinigingen;
 • en de gevolgen voor de zorg wanneer sprake is van een zorgelijke thuissituatie.

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, mevr. Parbhudayal, beantwoordde de aan haar gestelde vragen en zegde toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de PvdA over de inclusiecriteria.

  Beëindiging subsidierelatie HCO

  De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

  • de kwaliteit van onderwijsadviesbureaus en de controle hierop;
  • de reden van de bezwaarprocedures;
  • en de kennis over de Haagse onderwijscontext.

  Programma Onderwijshuisvesting 2019

  De commissie vervolgde met de bespreking van het programma onderwijshuisvesting 2019. In december 2018 heeft het college het programma Onderwijshuisvesting 2019 vastgesteld. Hierin zijn o.a. de nieuw te bouwen scholen waarvoor de schoolbesturen vanaf 2019 vergoeding kunnen aanvragen opgenomen. Tevens kunnen de schoolbesturen vergoeding aanvragen voor de bouwvoorbereiding van scholen die op een later jaar op het programma Onderwijshuisvesting zullen worden opgenomen. Voor 2019 is er in het programma voor ruim € 32 miljoen aan investeringen voorzien en ruim 7 miljoen exploitatiebudget ten behoeve van huur van gebouwen en sportterreinen, inrichting van klaslokalen, instandhouding van wissellocaties en verbouwkosten bij ingebruikname.

  De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

  • monumentale kenmerken van schoolpanden die worden vernieuwd;
  • onderwijssegregatie;
  • spreiding Havo- en Vwo-scholen in de stad;
  • financiering van nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen;
  • binnen- en buitenklimaat van scholen;
  • groene en blauwe schoolpleinen;
  • en burgerparticipatie.

  Wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal, mevr. Bruines, beantwoordde de aan haar gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

  • Aan het eind van dit jaar doet ze aan de raad een Integraal Huisvestingsplan toekomen, inclusief protocol met betrekking tot bewonersparticipatie en de relevante aspecten van de samenwerking tussen scholen en kinderopvang op te nemen.
  • Ze zal een inventarisatie maken van de blauwe en groene schoolpleinen.
  • Ze zoekt uit hoe het staat met de subsidie voor groene daken.
  • De bewaking van het protocol zal worden besproken in de werkgroep van ambtenaren en schoolbesturen, dit naar aanleiding van de vraag van CU/SGP.
  • Ze informeert NIDA over de Imres school.

   Stand van zaken Wmo rechtszaken

   De commissie besprak toen de stand van zaken Wmo rechtszaken. In Den Haag worden jaarlijks ongeveer 10.000 indicaties voor hulp bij het huishouden afgegeven en bijna 6.000 indicaties voor begeleiding. Wanneer inwoners het niet eens zijn met een besluit, kunnen ze bezwaar maken bij de gemeente. In de periode van januari tot en met juni 2018 zijn 379 inwoners in bezwaar gegaan tegen het Wmo besluit van de gemeente. Veel knelpunten worden in de bezwaarperiode opgelost, bijvoorbeeld door mediation en heroverweging van de situatie van de klant. Mocht de bezwaarprocedure geen oplossing hebben geboden, dan kunnen inwoners in beroep bij de rechter. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Van de eerder genoemde 379 bezwaarzaken zijn uiteindelijk 30 inwoners in beroep gegaan. Daarvan zijn 24 beroepszaken aangespannen door advieskantoor Jurist Wevers. Het college informeert de commissie over de achtergrond en stand van zaken met betrekking tot de rechtszaken aangespannen door juridisch advieskantoor Jurist Wevers over het resultaatgericht werken in de Wmo.

   De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

   • kwaliteitscontrole;
   • wat de mogelijkheden zijn bij ontevredenheid over het aantal geïndiceerde uren;
   • telefonische indicaties;
   • het opstellen van ondersteuningsplannen;
   • eenzaamheid;
   • steekproeven;
   • en de informatievoorziening over de mogelijkheid tot bezwaar kenbaar maken.

   Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, mevr. Parbhudayal, beantwoordde de aan haar gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

   • Ze voegt de resultaten van de steekproeven toe aan de halfjaarrapportage, die na het reces verstuurd wordt.
   • Ze stuurt een brief met reactie naar de commissie, naar aanleiding van de ingebrachte cases van de SP.
   • Ze gaat met zorgaanbieders in gesprek over eenzaamheid bij zorgbehoevenden en het signaleren hiervan.
   • Ze zal omschrijven wat een vaste ondersteuner/contactpersoon is en moet zijn.
   • Ze bekijkt of de informatievoorziening richting cliënten over de ondersteuningsplannen beter kan.

     De vergadering terugkijken?

     De volledige vergadering is online terug te zien.

     Gepubliceerd: 1 juli 2019Laatste wijziging: 17 juli 2019