Commissie Samenleving sprak over inkoop Wmo-arrangementen 2020

De commissie Samenleving sprak woensdag 10 juli over de inkoop Wmo-arrangementen 2020 en het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024.

Tweeminutendebat

De commissie ving aan met een tweeminutendebat over een vechtpartij in het Hofbad. De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • toegangsverbod;
 • bedreiging van personeel;
 • pasjessysteem;
 • waterbed-effect;
 • straatcoaches;
 • OM-onderzoek;
 • tijdsklokken;
 • en regionale aanpak.

Wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, dhr. De Mos, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Hij onderzoekt of tijdsklokken als een aanvullende maatregel mogelijk interessant kan zijn.
 • Hij bespreekt met de wethouders uit de regio of een waterbed-effect ook naar andere zwembaden in de regio voorkomen kan worden.

  Inkoop Wmo-arrangementen 2020

  De commissie vervolgde met de bespreking van de inkoop Wmo-arrangementen 2020. De contracten van de Wmo-maatwerkarrangementen (MWA 2017) lopen eind 2019 af. De voorbereidingen op het inkoopproces zijn in volle gang. Het college informeert de gemeenteraad over de uitgangspunten voor de inkoop van de nieuwe Wmo-maatwerkarrangementen (MWA 2020). Bij de uitvoering van de Wmo staat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voorop. Inwoners die zichzelf goed kunnen redden, krijgen zoveel mogelijk de ruimte om zelf of samen met andere inwoners en maatschappelijke organisaties, hun eigen leven en leefomgeving vorm te geven. Inwoners die (tijdelijk) niet de regie over hun eigen leven kunnen voeren, kunnen op de gemeente rekenen voor ondersteuning op maat. Deze inwoners krijgen een maatwerkarrangement, waarin informele ondersteuning vanuit hun netwerk en professionele ondersteuning vanuit de aanbieder elkaar aanvullen en versterken.

  De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

  • frauderende zorgverleners (zorgcowboys);
  • financiering op maat;
  • vrijwilligers en levensbeschouwelijke organisaties;
  • keuzevrijheid;
  • VOG-verklaring van zorgverleners;
  • huishoudelijke hulp;
  • integrale benadering;
  • regionale samenwerkingen;
  • klachten;
  • klanten met lichtverstandelijke beperking;
  • 18+/18- aanpak;
  • en mantelzorgers.

  Toezeggingen

  Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, mevr. Parbhudayal, beantwoordde de aan haar gestelde vragen en zegde toe bij de Cliëntenraad een verzoek te doen om de advisering van Cliëntenraad op hun website te actualiseren.

    Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024

    Tot slot besprak de commissie het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024. In dit beleidskader wordt op hoofdlijnen richting gegeven aan het cultuurbeleid in de beleidsperiode 2021-2024. Het beleidskader is ook het beoordelingskader voor de adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024 die de aanvragen van de culturele instellingen beoordeelt. De adviescommissie brengt in mei 2020 een integraal advies uit aan het college.

    De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

    • diversiteit;
    • cultuureducatie;
    • fair pay en fair practice;
    • zzp’ers en freelancers;
    • cultuurpas;
    • amateurkunst;
    • broedplaatsen;
    • het financiële kader;
    • Nederlandse taal en literatuur;
    • datum voor het indienen van plannen;
    • gezonde weerstandsvermogen;
    • participatie van mensen met een beperking;
    • participatie van mensen met een laaginkomen;
    • subsidies;
    • Amerikaanse Ambassade;
    • betrokkenheid van wijkbibliotheken;
    • en cultuurmarkt.

    Toezeggingen

    Wethouder van Mobiliteit, Cultuur en Strategie, dhr. Van Asten beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

    • Hij stuurt de Nota Cultuureducatie rond de zomer 2020 naar de commissie.
    • Hij brengt de broedplaatsensubsidie nog meer onder de aandacht.
    • Hij maakt na de zomer de huisvestigingslasten van culturele instellingen inzichtelijk.
    • Hij zet een structurele dialoog met de zzp’ers op.

       De vergadering terugkijken?

       De volledige vergadering is online terug te zien.

       Gepubliceerd: 12 juli 2019Laatste wijziging: 26 juli 2019