Commissie Ruimte sprak over Madurodam

De commissie Ruimte sprak dinsdag 16 juli over bestemmingsplan Madurodam en over het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos.

Uitbreiding Madurodam

Madurodam heeft in 2015 de gemeente van haar wens om uit te breiden in kennis gesteld. Investeren is volgens Madurodam van groot belang voor de continuïteit van het attractiepark. Uitbreiding is nodig om een vitale speler in de (inter)nationale dagattractiemarkt en de Haagse samenleving te blijven. Met meer weersonafhankelijke attracties kunnen bezoekers het hele jaar door en ook bij slecht weer het park bezoeken. Het doel van het bestemmingsplan Madurodam is:

 • het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur van het huidige attractiepark Madurodam in een actueel juridisch-planologisch kader;
 • het bestemmingsplan maakt daarnaast nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk ter uitvoering van het raadsbesluit en stelt randvoorwaarden aan deze ontwikkelingen;
 • het plangebied behoort tot het Rijksbeschermd stadsgezicht "Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes". In de Monumentenwet was vastgelegd dat de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden, die door het aanwijzingsbesluit worden beschermd, worden vastgelegd in een beschermend bestemmingsplan. Op basis van het overgangsrecht van de per 1 juli 2016 in werking getreden Erfgoedwet blijven deze bepalingen gelden. Het bestemmingsplan Madurodam is een beschermend bestemmingsplan zoals bedoeld in de Monumentenwet en het overgangsrecht van de Erfgoedwet. Met het voorliggende bestemmingsplan voldoet de gemeente wederom aan de wettelijke verplichting.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 9 november tot en met 20 december 2018 ter inzage gelegen. Er zijn 8 zienswijzen ingediend. De indieners van zienswijzen worden tijdens een hoorzitting door de voorzitter in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven en de commissie krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Hierna sprak de commissie over het vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan.

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • een PUK, dat al twee jaar oud zou zijn;
 • de groencompensatie op het talud;
 • hoe verhoudt zich dat met de ontwikkeling daar van een OV- knooppunt;
 • het vergroenen van het voorplein;
 • het onvolledig zijn van het natuuronderzoek;
 • bindende afspraken met Madurodam;
 • groene daken op de gebouwen van het uitbreidingsgebied;
 • de dienstingang;
 • PAS-regeling (NB.: PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof. In dit programma werkte het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling.);
 • de eenmaligheid van de uitbreiding van Madurodam en kan die eenmaligheid ook vastgelegd worden in de erfpacht overeenkomst;
 • het kappen van bomen zonder vergunning;
 • het convenant opgesteld door Madurodam en bewonersorganisaties;
 • biodiversiteit;
 • het nog ontbreken van een beeldkwaliteitsplan en
 • het ter inzake leggen van de businesscase.

Toezeggingen

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Het voorlopig ontwerp van de vergroening in het kader van ´Versterking Haags Groen” rondom Ver Huell weg en Dr. Aletta Jacobsweg zal in de 2e helft van het jaar komen.
 • Het ontwerp voor de overige groencompensatie komt eind van het jaar.

Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

De commissie vervolgde met een hoorzitting over het ontwerp-bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos. Het doel van dit bestemmingsplan is om:

 • te voldoen aan de thans geldende eisen met betrekking tot digitale raadpleging; de geldende bestemmingsplannen voldeden daar niet aan;
 • de mogelijkheid te bieden om in de Koekamp en het Haagse Bos:

a. het Centraal Station, het Haagse Bos, de werf van Staatsbosbeheer en de stad te verbinden voor voetgangers en fietsers
b. een park rondom het herteneiland aan te leggen wat door de stad gebruikt kan worden en
c. in aansluiting op de overkapping ten noorden van het gebouw Bezuidenhoutseweg 12 een vrijliggend fiets- en voetgangerspad omgeven door groen tussen Koekamp en Haagse Bos aan te leggen op een overkluizing over de A12

 • de bestaande ruimtelijke structuur en waarden in een juridisch-planologisch kader vast te leggen;
 • de Rijksbeschermde stadsgezichten 'Uitbreiding 's Gravenhage', 'Haagsche Bos' en 'Benoordenhout' te beschermen.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. Na de hoorzitting sprak de commissie over de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan.

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • het aantal monumentale bomen in de Koekamp;
 • het boswachtershuisje;
 • de oeverafgraving;
 • te ruime bevoegdheden om af te wijken van het bestemmingsplan;
 • aandacht voor de verplaatsing van oude bomen;
 • einde aan de verkeersellende aan de Rijnstraat;
 • de fietsbrug;
 • de toevoeging van 3000 m2 groen;
 • prijsvraag voor de naamgeving van de brug in de Koekamp;
 • hoeveel bomen worden gekapt voor de brug over de Utrechtsebaan;
 • het behoud van De Beukenlaan;
 • en de versmalling van de Laan van Nieuw Oost Indië.

Toezegging

De wethouder Financiën, Integratie, Stadsdelen, de heer Guernaoui, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe dat indien wijzigingsmaatregelen leiden tot bomenkap de commissie hierover vooraf zal worden geïnformeerd.

    De vergadering terugkijken?

    De volledige vergadering is online terug te zien.

    Gepubliceerd: 19 juli 2019Laatste wijziging: 19 juli 2019