Commissie Ruimte sprak over grondbeleid

De commissie Ruimte sprak woensdag 26 juni over de Nota Grondbeleid 2019, de Grondprijzenbrief 2019 en Verkoop Bloot Eigendom.

Nota Grondbeleid 2019, Grondprijzenbrief 2019 en Verkoop Bloot Eigendom

De commissie ving aan met de bespreking van de Nota Grondbeleid 2019, de Grondprijzenbrief 2019 en Verkoop Bloot Eigendom. De Nota Grondbeleid en de Grondprijzenbrief vervangen de vigerende stukken uit respectievelijk 2012 en 2016 en dragen bij aan transparantie rondom het Haagse grondbeleid en de wijze waarop grondprijzen tot stand komen. Het grondbeleid is een middel om de ambities van het college, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, op het gebied van stedelijke ontwikkeling waar te maken. Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat het college ernaar streeft om meer Haagse erfpachters op een eenvoudige manier de mogelijkheid te bieden volle eigenaar te worden van de grond. Voorwaarde is dat in deze wijken de hoofdfunctie ‘wonen’ is. Het raadsvoorstel verkoop bloot eigendom is de uitwerking hiervan.

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • wie er voordeel heeft bij het raadsvoorstel Verkoop Bloot Eigendom;
 • het weggeven van bevoegdheden als gemeente bij het raadsvoorstel Verkoop Bloot Eigendom;
 • de mandateringskwestie;
 • het wegnemen van bevoegdheden van de raad;
 • de opmerking van de Gemeentelijke Accountantsdienst over verantwoording;
 • de betrokkenheid van de raad bij aanbestedingen;
 • het verstrekken van grond als uitgangspunt;
 • verduurzaming;
 • het verschil tussennormbedrag en minimumbedrag;
 • opbrengsten bij parkeren;
 • de GPR-score;
 • een second opinion voor de grondprijzenbrief;
 • de erfpachtregels;
 • erfpacht als sturingsinstrument;
 • de Nota van Uitgangspunten eenheidsbureau Politie Binckhorst;
 • duurzaamheidseisen;
 • de bereidwilligheid van investeren;
 • effect op investeringscapaciteit;
 • in welke vorm er rekening wordt gehouden met het kostenverhogende effect van verduurzaming;
 • het overslaan van Nota’s van Uitganspunten;
 • het voorrang verlenen voor Haagse ondernemers bij aanbestedingen;
 • het mogelijk maken voor huizenbezitters om erfpacht af te kopen in meer wijken;
 • de berekening van het afkoopbedrag;
 • het faciliterend optreden van de gemeente bij projecten;
 • de erfpachtsuppletie;
 • de uitleggebieden in Den Haag;
 • de verkoop van sociale woningen;
 • de woonwagenstandplaatsen waarvan de grond in eigendom is van de gemeente;
 • de beantwoording van de technische vragen;
 • de mogelijkheden in de privaatrechtelijke sfeer om meer eisen te stellen;
 • de grenzen van vergunningverlening;
 • de sturingsmogelijkheden van de raad;
 • het goed kunnen uitvoeren van de controlerende taak als raad;
 • het evalueren van het instrument Plan Uitvoeringskader;
 • het percentage dat de gemeente hanteert in de Grondprijzenbrief ten opzichte van het advies van commissie De Jong;
 • de eerste gronduitgifte;
 • de gevolgen van de omgevingswet voor het grondbeleid;
 • een extra grens in de tabel op pagina 4 van het gewijzigd raadsvoorstel inzake Verkoop Bloot Eigendom;
 • de instrumenten die de wethouder bereid is in te zetten om drempels voor de corporaties weg te nemen;
 • de kosten voor afkoop die niet lineair aflopen met de waarde van de woning;
 • de redenering achter de aanwijzing van bepaalde wijken in Den Haag wat betreft het verwerven van Bloot Eigendom;
 • het vigerende bestemmingsplan dat niet ouder mag zijn dan 10 jaar om bouwrijpe grond om te zetten in eigendom;
 • actief en passief grondbeleid;
 • de Kust Gezond als grootschalig ontwikkelgebied in Scheveningen.

Toezeggingen

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • Er komt een correctie op het raadsvoorstel Nota Grondbeleid. Hoofdstuk 5.6 wordt aangepast, zodat het in overeenkomst is met dictum III.
 • Er wordt een extra grens ingebouwd bij 1 miljoen euro bij besluit III op pagina 4 van het gewijzigd raadsvoorstel inzake Verkoop Bloot Eigendom.

Wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen, de heer Guernaoui, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en zegde toe voor de zomer met een brief naar de raad te komen waarin ingegaan wordt op het inkoopbeleid en de inkoopstrategie van de gemeente.

   De vergadering terugkijken?

   De volledige vergadering is online terug te zien.

   Gepubliceerd: 28 juni 2019Laatste wijziging: 28 juni 2019