Commissie Ruimte sprak over bouwplan van het paviljoen aan de Noordboulevard

De commissie Ruimte sprak woensdag 17 juli over het bouwplan van het paviljoen aan de Noordboulevard, het participatie- en communicatieplan CID en de voortgang fysiek ruimtelijke projecten CID en de invoering winkelstraatregime parkeerterrein Duinzigt.

Het bouwplan van het paviljoen aan de Noordboulevard

Onder de noemer ‘De Kust Gezond’ is een ambitieus en structureel programma voor de Scheveningse buitenruimte uitgewerkt. De locatie en randvoorwaarden voor het paviljoen zijn vastgelegd in het kader ‘Projectdocument Noordboulevard’. Uitgangspunt is een sterk punt aan het einde van de boulevard, welke tevens een schakel vormt richting het Zwarte Pad. De Noordboulevard vormt het laatste deel van de Scheveningse boulevard, op de overgang tussen de levendigheid en het vertier rond het Kurhaus en het unieke duingebied Oostduinen. Het ingediende initiatief biedt een uitgelezen kans bij te dragen aan de jaarrond programmering en onderscheidend aanbod op Scheveningen. Het college heeft aangegeven dat de ingediende zienswijzen en hun beantwoording aan de commissie worden verstrekt. De commissie besprak deze.

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • het niet vasthouden aan de eis van de functie als publiekstrekkende attractie;
 • de hoogte en breedte van het gebouw;
 • de zichtlijnen;
 • het bouwen op het strand;
 • de functie van het gebouw;
 • de gesuggereerde iconische waarde van het gebouw;
 • de horecafunctie van het gebouw;
 • de uitstraling van licht en geluid;
 • de verlichting ’s nachts;
 • de uitstraling op het Natura 2000 gebied;
 • reclame op de gevel;
 • stikstofdepositie;
 • de bepaling van de algemene verklaring ten opzichte van de specifieke verklaring;
 • de toegevoegde waarde van het paviljoen;
 • de rol van de welstandscommissie;
 • de effecten van de komst van het Hardrock café op de overige horeca in de omgeving;
 • de afweging om vrijstelling te geven bij afwijking van de maatvoering;
 • de behoefte aan nog meer horeca op Scheveningen;
 • de mate van onderscheidenheid;
 • de ambitie om de beeldkwaliteit te laten aansluiten op het Kurhaus;
 • gewaagde architectuur;
 • de onderbouwing van het afwijken in de reactie op ingediende zienswijzen;
 • en de welstandsnota.

Het participatie- en communicatieplan Central Innovation District (CID) en de voortgang fysiek ruimte projecten CID

De commissie vervolgde met de bespreking van het participatie- en communicatieplan CID en de voortgang fysiek ruimtelijke projecten CID. Met de leden van de commissie is afgesproken om met een afvaardiging van de commissie te spreken over de wijze waarop participatie in het CID vorm krijgt, over wat er nog te verwachten valt aan besluitvorming en om inzicht te krijgen in de samenhang van de verschillende processen. Met het participatie-en communicatieplan voor het CID dat nu voorligt wordt daar invulling aan gegeven. Het participatie-en communicatieplan is een leidraad voor de wijze waarop de gemeente Den Haag de participatie en communicatie van de ruimtelijke opgaves en projecten vorm geeft. Ook is de planning voor de uitwerking van de ruimtelijke opgaves opgenomen en wordt een doorkijk gegeven naar het komende halfjaar.

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de rol en het gebruik van de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) binnen het CID;
 • het versturen van de LER naar de raad voordat er plannen worden gemaakt;
 • de CID-bijeenkomsten voor bewoners;
 • het starten van vergunningstrajecten voordat de structuurvisie en de Milieueffectrapportage (MER) zijn getoetst;
 • de brandveiligheid bij hoogbouw als onderwerp van analyse in de MER en structuurvisie;
 • het nemen van juridisch houdbare besluiten;
 • de communicatieleidraad;
 • het informeren van bewoners per gebied binnen het CID;
 • de uitvoering van moties inzake Koekamp;
 • het werken met frontlijnmedewerkers;
 • definitiekwesties bij de LER;
 • het opstellen van een procesdossier inzake CID;
 • gebrekkige communicatie;
 • hoe ervoor gezorgd wordt dat de nota daadwerkelijk tot leven komt;
 • het instellen van een denktankconstructie vanuit de bewonersorganisaties bij de ontwikkeling van het CID, in hoeverre het document leesbaar is voor bewoners;
 • het afschuiven van participatie op ontwikkelaars en adviesbureaus;
 • het Planuitwerkingskader en het borgen van participatie als gemeente wanneer deze verantwoordelijkheid bij de projectontwikkelaar ligt;
 • de komst van de Nota van Uitgangspunten naar de raad;
 • oog voor voorzieningen;
 • het informeren van bewoners over wat gedaan wordt met geleverde input;
 • de komst van de integrale visie en het betrekken van wijkverenigingen;
 • en de procedure rondom de Vrijheidsplaats.

Toezeggingen

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, beantwoordde de aan hem gestelde vragen en deed de volgende toezeggingen:

 • In de PUK wordt verslag gedaan van de bewonersparticipatie m.b.t. Laan van NOI.
 • De suggestie over participatie van Bewonersoverleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving wordt meegenomen in de voorzieningenkaart.
 • Hij gaat in overleg met wethouder Guernaoui over aanscherping van de communicatieleidraad en in hoeverre dit in de afdoening motie rondom Koekamp van Groenlinks al verwerkt kan worden.
 • De suggestie over denktanks wordt meegenomen door te onderzoeken of er klankbordgroepen samengesteld kunnen worden.

Invoering winkelstraatregime parkeerterrein Duinzigt

In februari 2018 is de motie ‘Invoering winkelstraatregime parkeerterrein Duinzigt’ aangenomen. Deze motie roept op om op het huidige parkeerterrein nabij het winkelcentrum Duinzigt over te gaan tot de invoering van een winkelstraatregime. Het college informeert de commissie over de afdoening van deze motie en de commissie besprak deze afdoening.

De commissie had opmerkingen bij en stelde vragen over o.a.:

 • de verwijzing in de samenwerkingsovereenkomst naar het projectdocument;
 • het ontbreken van draagvlak bij omwonenden ten aanzien van het invoeren van een winkelstraatregeling/betaald parkeren;
 • het contact met bewoners;
 • de kosten van de plannen;
 • de voorwaarden van de parkeerregeling;
 • de komst van een evaluatie;
 • het op zich laten wachten van de afdoening van de motie;
 • de tevredenheid van ondernemers over de komst van een parkeerregeling/winkelstraatregime;
 • en de vorm van de winkelstraatregeling.

Gepubliceerd: 19 juli 2019Laatste wijziging: 19 juli 2019