Procedure en plaatsing ondergrondse restafvalcontainers

Lees welke stappen er vooraf gaan aan de plaatsing van een ondergrondse container. Ook leest u welke juridische procedure wordt doorlopen.

Besluitvorming

Het besluit om in Den Haag op grote schaal te starten met ondergrondse restafvalcontainers is genomen in februari 2009. Dat besluit ging toen over de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) in de krachtwijken.

In het coalitieakkoord 'Aan de slag' van mei 2010 heeft het college uitgesproken om nog eens 1500 extra ondergrondse restafvalcontainers in Den Haag te plaatsen. Sindsdien zijn er verschillende besluiten genomen over gebieden waar de ondergrondse restafvalcontainers worden geplaatst:

 • Raadsvoorstel ORAC's in krachtwijken (RIS160943)
 • Raadsvoorstel plaatsing van 1500 ORAC’s deel 1 (RIS179913) en deel 2 (RIS250612)
 • Raadsvoorstel 3e programma 1000 ORAC’s extra (RIS266686)
 • Raadsvoorstel 4e programma 1000 ORAC’s extra (RIS280886)
 • Raadsvoorstel 5e programma 900 ORAC's extra (RIS297091)

Voorbereidend onderzoek

De gemeenteraad wijst de wijken aan waar ondergrondse restafvalcontainers komen. Hierna starten de voorbereidende werkzaamheden.  

Een locatie voor ondergrondse restafvalcontainers moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn ook in het raadsbesluit van februari 2015 opgenomen:

 • Loopafstand: De maximale loopafstand van een perceel tot de container mag maximaal 75 meter zijn, met een uitloop naar maximaal 125 meter. De maximale loopafstand van 125 meter mag wanneer geen andere locatie beschikbaar is of wanneer aan 1 van de onderstaande voorwaarden beter kan worden gedaan. Wanneer er binnen de 125 meter geen locatie beschikbaar is, kan het college onder bijzondere omstandigheid besluiten hiervan af te wijken.
 • Parkeren: het aantal te vervallen parkeerplaatsen wordt tot een minimum beperkt.
 • Bomen: zo min mogelijk kappen of verplaatsen van bomen.
 • Ondergrondse infrastructuur: zo min mogelijk omleggen van al aanwezige kabels, leidingen en riolering.
 • Overige obstakels: zo min mogelijk verplaatsen van lichtmasten, telefoonzuilen, HTM-masten en bovenleidingen.
 • Bereikbaarheid leegwagen: de leegwagen moet voldoende ruimte hebben om de ondergrondse restafvalcontainers te kunnen legen.
 • Veiligheid: bij de route van huisdeur naar container moet kruising met hoofdroutes en wijkontsluitingswegen worden vermeden.

Om vast te stellen of op een locatie ondergrondse restafvalcontainers kunnen komen, wordt de bodem onderzocht en wordt gekeken of er obstakels in de grond zitten. Zoals kabels, leidingen of rioolbuizen.
Dat gebeurt door proefsleuven te graven. Bewoners krijgen een brief waarin met de start van met het graven van proefsleuven. Op deze locaties geldt een tijdelijk parkeerverbod.

De aannemer brengt markeringen op de grond aan zodat duidelijk is welk gebied onderzocht wordt.
De markeringen zijn bijna altijd groter dan de ruimte die een ondergrondse restafvalcontainer misschien later inneemt. Het is ook niet zo dat op elke locatie die wordt onderzocht uiteindelijk containers worden geplaatst.

Ontwerp-plaatsingsplan en juridische procedure

   De geschikte locaties voor de ondergrondse containers worden ingetekend in een ontwerp- plaatsingsplan. Na goedkeuring van het ontwerp-plaatsingsplan door het college van burgemeester en wethouders ligt het plan 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een reactie (zienswijze) op de voorgestelde locaties sturen naar de gemeente. Bewoners krijgen hierover een brief van de gemeente.

   U kunt ook een gratis abonnement nemen op de e-mailservice voor bekendmakingen van de overheid.

   Indienen zienswijze 

   Tijdens de zienswijzeperiode kunt u reacties indienen op de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers. Zorg dat uw reactie binnen de aangegeven periode bij de gemeente Den Haag binnenkomt. Reacties die buiten de zienswijzeperiode worden ingediend, worden helaas niet meegenomen. Heeft u een idee voor andere locaties? Geef deze aan in uw reactie.

   U kunt digitaal een zienswijze indienen.

   Dien uw zienswijze in

   U kunt uw zienswijze ook indienen door:

   1. Een e-mail te sturen naar oracs@denhaag.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp plaatsingsplan’.
   2. Schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Team Afval, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag. Onder vermelding van 'Zienswijze Ondergrondse restafvalcontainers ontwerp-plaatsingsplan' (wijknummer en naam plaatsingsplan).
   3. Of bel met 14 070

   Informatieavond

   In de periode dat het plaatsingsplan ter inzage ligt, organiseert de gemeente een informatieavond in uw wijk over de ondergrondse restafvalcontainers. In de brief over de zienswijzeperiode staat ook de uitnodiging voor deze avond. Op de informatieavond kunnen bewoners vragen stellen. Het is niet mogelijk om op deze avond zienswijzen aan de gemeente te geven.

   Verwerken zienswijzen

   Na de zienswijzeperiode verwerkt de gemeente alle reacties. Ideeën voor andere locaties worden onderzocht. Het is mogelijk dat de gemeente hiervoor opnieuw proefsleuven laat graven.

   Nota van antwoord en definitief plaatsingsplan

   Alle inspraakreacties worden verwerkt in het definitieve plaatsingsplan. In een nota van antwoord beschrijft de gemeente hoe met alle zienswijzen is omgegaan. Het college van burgemeester en wethouders stelt het uiteindelijke plaatsingsplan met de nota van antwoord vast. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend, krijgen daarover een brief.

   Beroep

   Als het college het uiteindelijke plaatsingsplan vastgesteld heeft, kunnen bewoners die een zienswijze hebben ingediend en eventuele nieuwe belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State. De periode van beroep is 6 weken. In het collegebesluit staat vermeld hoe u in beroep kunt gaan. De gemeente is verplicht om de uitspraak van de Raad van State te volgen.

   Uitvoering en ingebruikname

   Voordat de gemeente start met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers krijgt u een brief waarin staat wanneer de werkzaamheden hiervoor starten. 

   Als de ondergrondse restafvalcontainer is geplaatst, krijgt u opnieuw een brief vanaf welke datum u de ondergrondse restafvalcontainers kunt gebruiken. Vanaf dat moment wordt het huisvuil (restafval) niet meer los bij u opgehaald op een vaste ophaaldag.

    Gepubliceerd: 10 augustus 2017Laatste wijziging: 4 oktober 2019