Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen

Wilt u voor de uitvoering van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Bijvoorbeeld bij herinrichting of onderhoud van wegen, straten, pleinen, tramsporen en tijdelijke wegafzetting voor de realisering van een bouwplan? Dan heeft u daarvoor een instemmingsbesluit nodig.

Voorwaarden

De aanvraag wordt getoetst op landelijke en plaatselijke kwaliteitseisen en de plaatselijke richtlijnen. In het bijzonder wordt gekeken naar de gevolgen voor de bereikbaarheid en andere vormen van hinder voor de omgeving. U moet voldoen aan de zogeheten Nadere Regels.

Nadere Regels (PDF, 60,6 kB)

Procedure

Bij het behandelen van uw aanvraag wordt binnen Bereikbaarheid en Veiligheid van de stad een onderscheid gemaakt tussen werken op 2 categorieën wegen:

 • Werken op of rond het netwerk Stadsregie
 • Werkzaamheden op of rond overige wegen

Werkzaamheden op of rond overige wegen worden behandeld door de wegbeheerder van het betreffende stadsdeel. Na de aanvraag in Mijn Haagse Werkzaamheden MHW beoordeelt de wegbeheerder de ingediende stukken en indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor het Klein Breek Overleg. Na bespreking en met instemming van stakeholders zoals de hulpdiensten wordt het instemmingsbesluit verleend.

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag van een instemmingsbesluit moet u de volgende documenten meenemen of opsturen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier Instemmingsbesluit.
 • Een plattegrond van de bestaande situatie met daarin de verkeersmaatregelen voor wegafzettingen en (indien van toepassing) omleidingen tijdens de uitvoering.
 • Een plattegrond van de nieuwe situatie waarop staat welke wijzigingen in de openbare ruimte worden doorgevoerd.
 • Bij de aanleg van kabels en leidingen: een tekening waaruit het voorgestelde tracé blijkt.
 • Indien van toepassing een ingevuld aanmeldformulier Werkzaamheden op Hoofdroutes, waarin specifieke vragen over de bereikbaarheid worden gesteld.

Dat u een instemmingsbesluit moet aanvragen, staat in artikel 2:11 van de Haagse Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gaat het om werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u een combi-instemming nodig ingevolge de artikelen 2:10A en 2:11 APV. Bij kabels en leidingen in het kader van de Omroep- of Telecommunicatiewet heeft u een Instemmingsbesluit op grond van de Telecommunicatieverordening nodig. In het beslisschema kunt u kijken of u een instemmingsbesluit nodig heeft en zo ja, welk.

Beslisschema Instemmingsbesluit (PDF, 93,3 kB)

De aanvraag van een instemmingsbesluit wordt beoordeeld door de wegbeheerder van het stadsdeel waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. De wegbeheerder bespreekt de aanvraag met hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven. Hierbij kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

  Kosten

  Aan een instemmingsbesluit wegopbrekingen zijn kosten verbonden. De tarieven vindt u in de Legesverordening.

  Hoe lang duurt het?

  De afhandeling duurt maximaal 8 weken. Wanneer de afhandeling langer duurt ontvangt u hierover bericht.

  Deze termijn geldt niet voor:

  • meldingen en instemmingen voor werkzaamheden waarbij geen verkeershinder ontstaat
  • wegopbrekingen die korter duren dan 60 uur en waarbij minder dan 25 vierkante meter openbare ruimte wordt ingenomen.

  Hiervoor geldt een termijn van 3 werkdagen. Bij geen reactie van de gemeente wordt de instemming van rechtswege geacht te zijn verleend. Maak voor het indienen van deze aanvragen bij voorkeur gebruik van het systeem Mijn Haagse Werkzaamheden (MHW). Heeft u nog geen account voor MHW? Dan kunt u dit aanvragen door de naam en adresgegevens van uw bedrijf inclusief het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon te mailen naar mijnhaagsewerkzaamheden@denhaag.nl. Geef in deze mail ook aan of u een opdrachtgever bent of een aannemer/uitvoerder (en wie uw opdrachtgever(s) is/zijn). U ontvangt dan binnen enkele weken uw inloggegevens met een startinstructie.

  Aanvragen

  Instemmingsbesluit aanvragen

  U kunt het formulier ook printen en inleveren bij uw stadsdeelkantoor

  Voor wie?

  Iedereen die werkzaamheden uitvoert op, in of onder de openbare weg.

  Waar moet ik nog meer aan denken?

  Bekijk de checklist:

  • Bereikbaarheid bij wegopbrekingen
  • Leefbaarheid bij wegopbrekingen
  • Omgevingsscan bij wegopbrekingen
  • Communicatie bij wegopbrekingen

  Archeologie

  Het kan zijn dat uw werkgebied een archeologische waarde heeft of dat er archeologische resten te verwachten zijn. U kunt dat zien op de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart van de gemeente. Gaat u werkzaamheden dieper dan 50 centimeter onder het maaiveld uitvoeren? Dan moet u mogelijk archeologisch onderzoek laten doen. 

  Als uw werkzaamheden plaatsvinden in een bestaand kabels- en leidingentracé, is archeologisch onderzoek niet nodig. De afdeling Archeologie kan u verder informeren.

  Werken op of rond het netwerk Stadsregie

  Er geldt een andere procedure voor alle projecten/werken die plaatsvinden op of rond het netwerk Stadsregie van de gemeente Den Haag waarbij het verkeer hinder ondervindt. Naast bespreking met het stadsdeel worden deze werken ook behandeld in het Stedelijk Bereikbaarheid Overleg (SBO). Hierbij gaat het om projecten waarbij de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op, langs of met een direct effect op het Netwerk Stadsregie Bereikbaarheid vanwege afsluitingen en eventuele omleidingsroutes in het gedrang komen.

  Het Netwerk Stadsregie Bereikbaarheid bestaat uit:

  • de hoofdwegen in en om Den Haag conform de Nota Mobiliteit 2020
  • de parkeerroutes
  • de OV-routes en knooppunten
  • de uitrukroutes voor de hulpdiensten
  • de ster- en hoofdroutes fiets.

  Bekijk het Netwerk Stadsregie op de kaart. Linksboven kunt u een icoon aanklikken om verschillende lagen te openen. Standaard staat de laag Netwerk Stadsregie aan. Links bovenin kunt u ook zoeken op straatnaam om na te gaan of een straat onderdeel is van het Netwerk Stadsregie.

  Meld projecten op het netwerk Stadsregie uiterlijk 3 maanden voor de start van uw project aan bij de wegbeheerder en bij DSB-BVM via e-mailadres bereikbaarheid@denhaag.nl

  Het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg SBO vindt iedere 2 weken plaats. In de periode zomervakantie 2017 is er geen SBO. Voor informatie over de data van het overleg kunt u een e-mail sturen naar: bereikbaarheid@denhaag.nl.

  Aanmelden voor het SBO kan met het aanmeldformulier tot dinsdag 12.00 uur in de week voorafgaand aan het overleg. U kunt het aanmeldformulier aanvragen via e-mailadres bereikbaarheid@denhaag.nl of via de wegbeheerder.