Subsidie Stimuleren Vrijwillige Inzet

Met de subsidieregeling Stimuleren Vrijwillige Inzet kunnen Haagse non-profitinstellingen subsidie aanvragen voor activiteiten en initiatieven voor vrijwilligers.

Nodig bij de aanvraag

Stuur als bijlage een projectvoorstel mee met daarin de volgende onderdelen:

 • een duidelijke omschrijving van het initiatief of de activiteit
 • de beoogde doelgroep
 • het te verwachten resultaat
 • het kader waarin het initiatief of de activiteit plaatsvindt
 • de meerwaarde ten opzichte van reguliere activiteiten
 • de datum of periode van uitvoering met bijbehorende planning
 • een begroting

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Het initiatief of de activiteit draagt bij aan een van de volgende acties:

1. vrijwilligers werven, bijvoorbeeld:

 • ontwikkelen communicatieplan door een communicatiebureau
 • ontwikkelen van een website
 • aanbod uitbreiden met activiteiten die aantrekkelijk zijn voor nieuwe
  doelgroepen vrijwilligers (zoals Engelstalige vrijwilligers)

2. vrijwilligers trainen of ontwikkelen, bijvoorbeeld:

 • training strategisch of innovatief vrijwilligersmanagement
 • training coaching vrijwilligers of competentiemanagement
 • train de trainer
 • verdieping kennis: omgaan met de doelgroep van uw organisatie

3. begeleiding van vrijwilligers versterken, bijvoorbeeld:

 • een advies of intervisietraject van een professioneel bureau
 • het volgen van een leergang vrijwilligersmanagement door de vrijwilligerscoördinator
 • het behalen van het keurmerk ‘Goed Geregeld’. Lees hierover meer op de website van PEP

4. vrijwilligerswerk flexibeler maken, bijvoorbeeld:

 • advies over het flexibel organiseren van vrijwilligerswerk
 • ontwikkelen van een (online) kalender met  beschikbare vrijwilligersactiviteiten
 • opzetten database met vrijwilligers die incidenteel beschikbaar zijn

5. het vrijwilligersbeleid van de organisatie versterken en/of professionaliseren, bijvoorbeeld:

 • interim juridisch advies
 • het laten uitvoeren van een organisatiescan
 • een acquisitietraining laten ontwikkelen
 • het ondersteunen van een strategiesessie
 • het organiseren van een werkbezoek aan organisaties met good practices

6. maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren, bijvoorbeeld:

 • organiseren themabijeenkomst of beursvloer
 • een plan fondsenwerving ontwikkelen
 • een sponsorprogramma opzetten

Voorwaarden

 • Activiteiten of initiatieven waar u subsidie voor aanvraagt zijn uitsluitend gericht op uw vrijwilligerskader.
 • Kosten staan in redelijke verhouding tot de waarde van het initiatief of de activiteit.
 • Kosten voor catering kunnen niet betaald worden van deze subsidie.
 • De subsidie is niet bedoeld voor structurele verplichtingen zoals exploitatiekosten, het langdurig inhuren of in dienst nemen van
  personeel.
 • De subsidie is niet bedoeld voor het waarderen van vrijwilligers. Daarvoor kunt u mogelijk gebruik maken van de Waarderingsprijs.
 • Uw activiteit of initiatief wordt uitgevoerd in het jaar van de subsidieaanvraag.
 • Met uw activiteit of initiatief bereikt u minimaal de bewoners en/of instellingen van 3 Haagse stadsdelen. Werkt u op stadsdeelniveau? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Activiteitensubsidie van DPZ.  
 • De subsidieaanvraag bedraagt maximaal € 20.000.
 • Het subsidiebudget voor 2015-2018 is € 350.000 per jaar. Een subsidie wordt geweigerd als het budget op is.

Bekijk alle voorwaarden in de officiële tekst van de subsidieregeling Stimuleren Vrijwillige Inzet en de wijziging.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor Haagse non-profitinstellingen die:

 • Uitvoering geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Dat betekent dat u niet-medische vormen van ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, dak- en thuislozen en mensen met een beperking of psychische problemen. De ondersteuning is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.
 • Minimaal in 3 stadsdelen bewoners en instellingen bereiken.
 • Minimaal voor 70% met vrijwilligers werken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag bericht.

Aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag tot 1 oktober digitaal indienen. Lees voor het aanvragen wat u mee moet sturen, voor wie de subsidieregeling bedoeld is, waarvoor u subsidie kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn.

Subsidie aanvragen