Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Voor welke belastingen

Belastingzaken kan belastingen kwijtschelden. U kunt kwijtschelding aanvragen van:

 • onroerende zaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigenarendeel
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • liggeld voor woonschepen (vanaf 2017)

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw betalingscapaciteit, berekend aan de hand van de rijksvoorschriften, is onvoldoende om de aanslag (gedeeltelijk) te voldoen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen.

Let op: kwijtschelding kan alleen worden verleend van privé-belastingen, niet van belastingen die verband houden met de uitoefening van het bedrijf.

Nodig bij aanvraag

U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Kijk wat voor uw situatie geldt:

Inkomen van u en uw medebewoner(s)

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • de laatste specificatie van al uw inkomsten. Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan de specificaties van de laatste 3 maanden / 13 weken mee zodat uw gemiddelde maandinkomen kan worden berekend.
 • het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO met de opbouw van de studiefinanciering, en de verklaring van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar.
Let op: geen bijschrijving op uw bankafschrift.
 • de verklaringen van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar van uw inwonende kinderen van 18 jaar of ouder.
 • de laatste pensioenspecificatie en de bijschrijving 2017 op de bankrekening.
 • de laatste bijschrijving van de ontvangen alimentatie op uw bankrekening voor u en uw kinderen.
 • de voor- èn achterzijde van de aanslag inkomensbelasting van de Belastingdienst met daarop de teruggave inkomstenbelasting in 2017 en/of heffingskorting.
 • Zorgtoeslag/Huurtoeslag/Kinderopvangtoeslag/Kindgebonden budget: Stuur de beschikking 2017 en bijschrijvingen op de bankrekeningen hiervan op.
 • het toekenningsbesluit woonkostentoeslag van DSZW en de bijschrijving op uw rekening. Als u woonkostentoeslag ontvangt, kunt u maximaal kwijtschelding krijgen van de afvalstoffenheffing.

Uitgaven van u en uw medebewoner(s)

Om uw betaalcapaciteit te berekenen wordt een berekening gemaakt van het verschil tussen de (maandelijkse) inkomsten en uitgaven. Vandaar dat ook uw uitgaven van belang zijn. Voorgeschreven is met welke uitgaven rekening mag worden gehouden.

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • de laatste huurspecificatie waaruit de opbouw van de huur blijkt. Huurt u particulier stuur dan ook het huurcontract mee

Let op: geen betaalbewijs of acceptgiro

 • de jaaropgave 2016 en de afschrijving op de bankrekening van de maandelijkse hypotheekrente
 • de laatste nota erfpachtcanon in 2017
 • de laatst betaalde alimentatie in 2017
 • het laatste polisblad 2017 en afschrijving van de betaalde zorgpremie. Wordt uw zorgpremie via het CAK geïnd, stuur dan het bewijs hiervan mee
 • de laatste maandfactuur 2017 van de kinderopvang

Vermogen en bezit van u en uw medebewoner(s)

Motorvoertuigen

Bent u in het bezit van een motorvoertuig, dan kan dit leiden tot afwijzing van uw verzoek. Hebben u of uw medebewoner een gehandicaptenkaart of een WMO vergoeding voor de kosten voor het gebruik van de auto stuur dan de kopieën hiervan mee. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • u en uw medebewoner meer dan 1 motorvoertuig hebben.
 • u of uw medebewoner zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische oorzaak) een motorvoertuig op naam heeft gekregen in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Eigen woning

Als u eigenaar bent van een woning en er is sprake van overwaarde dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Om dit te bepalen wordt de WOZ-waarde van uw woning verminderd met uw huidige hypotheek. Bij uw aanvraag dient u kopieën van de openstaande hypotheek en indien van toepassing de waarde van de kapitaalverzekering mee te sturen.

Saldo

Stuur van alle bank- en spaarrekening(en) die op uw naam staan een recent overzicht met zichtbaar saldo mee. Doe dit ook van die van uw medebewoner(s). U krijgt geen kwijtschelding als het saldo op uw (spaar)rekeningen hoger is dan de optelsom van de volgende bedragen:

 • het voor u geldende normbedrag voor kosten levensonderhoud
 • uw maandelijkse huur/hypotheekrente verminderd met de normhuur
 • premies zorgverzekering verminderd met de normpremie
 • het door u te ontvangen bedrag aan Kindgebonden budget

Als u geboren bent voor 1 januari 1935 geldt een extra vrijstelling van € 2269.

Als uw partner geboren is voor 1 januari 1935 geldt er voor hem/haar een extra vrijstelling van € 2269.

Normbedragen

Normbedragen worden door de overheid vastgesteld en moeten worden gebruikt bij de beoordeling van uw recht op kwijtschelding. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In dit normbedrag zijn al bedragen opgenomen voor de normhuur en normpremie. Daarom moet u die bedragen aftrekken van uw huur of hypotheekrente en van uw premie zorgverzekering. Bekijk de normbedragen op de website van de VNG.

Schulden van u en uw medebewoner(s)

Bij het bepalen van uw betaalcapaciteit mag alleen rekening worden gehouden met schulden bij de Belastingdienst die u in 2017 heeft betaald. Stuur het bewijs mee van uw openstaande schuld(en) bij de Rijksbelastingdienst en van alle betalingen die u in het jaar 2017 heeft gedaan.

Schuldsanering

Bent u of uw partner toegelaten tot de minnelijke of wettelijke schuldsanering, stuur dan het akkoord schuldsanering of de uitspraak van de rechtbank mee. Is uw aanvraag nog in behandeling? Stuur dan een kopie mee van de laatste brief hierover.

Wanneer aanvragen

U kunt direct kwijtschelding aanvragen als u de aanslag ontvangt. Wanneer de gemeente uw verzoek om kwijtschelding van de aanslag(en) heeft ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging en uitstel van betaling tot er op uw verzoek is beslist.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gegevens die u invult en de kopieën die u inlevert. Als er bij de beoordeling nog aanvullende informatie nodig is, ontvangt u hierover een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen, zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen.

Belastingzaken streeft ernaar om binnen 13 weken een besluit te nemen.

Aanvragen

 • U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen met uw DigiD.

Kwijtschelding aanvragen

 • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het digitale formulier invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Belastingzaken.

Geautomatiseerde kwijtschelding

Met het invullen van het aanvraagformulier kwijtschelding geeft u de gemeente toestemming om de voor kwijtschelding relevante gegevens automatisch te controleren of op te vragen. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. Uw verzoek om kwijtschelding moet dan wel voor 1 augustus zijn ontvangen.

Wilt u niet voor automatische kwijtschelding in aanmerking komen? Vink dan in het aanvraagformulier kwijtschelding onderaan stap 2 van de 6 aan: 'Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van mijn gegevens voor automatische controle.'

Waterschapslasten en zuiveringsheffing

U kunt naast de gemeentelijke belastingen ook een aanslag voor waterschapslasten ('waterschapsbelasting') en zuiveringsheffing krijgen. De Regionale Belasting Groep int belastingen voor het Hoogheemraadschap Delfland. Kijk voor meer informatie op www.derbg.nl.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken

Hulp bij het invullen van uw digitale aanvragen