Hofzichtlaan: herinrichten

De rijbanen op de Hofzichtlaan zijn nu breder dan nodig is. Door de rijbanen smaller te maken is het voor voetgangers en fietsers veiliger oversteken. Ook is er dan meer ruimte voor groen langs de weg. Hiermee wordt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de Hofzichtlaan verbeterd.

Het doel van het versmallen van de Hofzichtlaan is:

  • een verbeterde verkeersveiligheid
  • meer ruimte voor groene zij- en middenbermen
Hofzichtlaan: huidige situatie
Hofzichtlaan: huidige situatie

Het project Hofzichtlaan bestaat op hoofdlijnen uit de volgende maatregelen:

  • Het versmallen van de Hofzichtlaan tussen de kruising Bezuidenhoutseweg en de kruising Hongarenburg/Hendrinaland naar enkele rijstroken.
  • Het aanpassen van de kruispunten Bezuidenhoutseweg en Diamanthorst.
  • Het aanpassen van de tramhalte en spoorboog Het Kleine Loo – Hofzichtlaan. Hierdoor verbetert de doorstroming van al het verkeer op de kruising. Fietsers en voetgangers kunnen zo veiliger oversteken.
  • Het aanpassen van de kruising Finnenburg tot en met kruising Aegonplein. Voor fietsers komt er meer ruimte om veilig over te steken.
Hofzichtlaan: huidige en toekomstige situatie in schets
Hofzichtlaan: huidige en toekomstige situatie in schets

Planning

  • De gemeente organiseerde 20 juni 2017 een inloopbijeenkomst over het schetsontwerp voor bewoners en belanghebbenden. Op dit moment werkt de gemeente aan een document (de reactienota) waarin alle reacties zijn verzameld en waarin wordt aangegeven wat er met de suggesties in het ontwerp is gedaan.
  • Het streven is om in het voorjaar 2018 het concept-voorontwerp én de reactienota naar het college van burgemeester en wethouders te sturen, met het verzoek het ontwerp vrij te geven voor inspraak.
  • Dan ligt het voorontwerp ter inzage voor een periode van 6 weken. Na de beantwoording van de zienswijzen volgt een eventuele aanpassing (op onderdelen) van het ontwerp en wordt het plan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
  • Na besluitvorming over het voorontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt en kan de uitvoering van de herinrichting beginnen. Medio 2018 wordt een definitief besluit op de herinrichting verwacht. Vooralsnog is de uitvoering gepland in de periode vanaf medio 2019 tot medio 2020.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar SWL-Hofzichtlaan@denhaag.nl.

Published: 7 juni 2017Modified: 18 juni 2018