Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen.

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Wat u kunt doen staat in of onder het besluit. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van vergunningen, WMO-voorzieningen, subsidies,  belastingzaken, parkeerbonnen, omgevingsvergunningen, huisvuil.  

U kunt bezwaar maken tegen:

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. Als u vanwege een bezwaarschrift kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Volg online uw bezwaar

Als u het bezwaarschrift indient via de website, dan kunt u online de status van uw bezwaar volgen. Als de status wijzigt - bijvoorbeeld wanneer de adviescommissie uw bezwaarschrift heeft ontvangen, of wanneer de adviescommissie een advies over uw bezwaar uitbrengt - krijgt u automatisch een e-mail. Ook kunt u via Mijn Haagse Zaken documenten bekijken die belangrijk zijn voor het bezwaar. Op de pagina Volg uw bezwaarschrift staat in stappen beschreven hoe uw bezwaar wordt behandeld.

Reacties op publicatie Gemeenteblad

In het Gemeenteblad staan bekendmakingen en andere publicaties. Het gaat onder meer over vergunningaanvragen die de gemeente heeft ontvangen, over ontwerpbesluiten en besluiten. Maar er staat ook hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan bij de gemeente. Lees meer over Reactie op publicatie Gemeenteblad. De publicatie van een bekendmaking en de daarbij horende stukken liggen nog 1 jaar vanaf publicatiedatum ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum.

Published: 29 januari 2016Modified: 21 februari 2020