Uw zoekopdracht
Product

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd: 
07 maart 2016
Laatste wijziging: 
11 april 2016

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Als u in Den Haag woont, dan kunt u digitaal bewaar indienen met uw DigiD:
Aanslag/beschikking Digitaal bezwaarformulier
Afvalstoffenheffing, Onroerendezaakbelastingen (OZB), Rioolheffing eigenaren, WOZ-beschikking: Bezwaarschrift aanslag- en beschikkingsbiljet
Hondenbelasting: Bezwaarschrift hondenbelasting
Precariobelasting: Bezwaarschrift precariobelasting
Binnenhavenbelasting, Leges, Marktgelden, Rioolheffing grootafvoer, Toeristenbelasting: Bezwaarschrift overige gemeentelijke belastingen
 • Woont u niet in Den Haag of heeft u geen DigiD, dan kunt u een (ondertekend) bezwaarschrift per post of aan de balie indienen. U kunt ook bezwaar maken met het reactieformulier dat bij uw (papieren) woonlastennota zit.

Vermeld daarbij:

 • Tegen welke belasting u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-beschikking
 • De datum
 • Uw naam en adres
 • Als u namens iemand anders bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee
 • Vergeet het formulier niet te ondertekenen.

Let op: bezwaar maken is iets anders dan kwijtschelding aanvragen.

Termijn

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening die op de woonlastennota of op het aanslagbiljet staat.

Wanneer bezwaar maken

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U bent geen eigenaar op 1 januari.
 • U bent geen gebruiker op 1 januari.
 • U bent het als eigenaar niet eens met de WOZ-waarde van uw pand.
 • U bent het als huurder niet eens met de WOZ-waarde van uw woning.
 • Onjuist tarief voor de afvalstoffenheffing.
 • Onjuiste objectafbakening (Als er voor de bepaling van de WOZ-waarde is uitgegaan van 1 object, terwijl van 2 verschillende objecten had moeten worden uitgegaan, of andersom).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen.
 • Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk afgehandeld, maar in ieder geval in het jaar waarin het is ingediend.

Uitstel van betaling

Belastingzaken verleent alleen uitstel van betaling voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing voor eigenaren en de hondenbelasting van de eerste hond. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald.

Ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting. Voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing eigenaren en de BIZ-bijdrage is geen ontheffing mogelijk.

Het verzoek om ontheffing moet u binnen 6 weken indienen via www.denhaag.nl/belastingen. U kunt uw verzoek om ontheffing ook per post of aan de balie indienen.

Andere bezwaarprocedures

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting (parkeerbon) of overige zaken zoals subsidies of vergunningen? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.
Gepubliceerd: 
07 maart 2016
Laatste wijziging: 
11 april 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?