Uw zoekopdracht

Voorstel van het college inzake geldelijke vergoedingen aan commissieleden niet zijnde raadsleden voor zover deze het toegestane maximum overstijgen - RIS 250222

Gepubliceerd: 13-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSVOORSTEL , RAADSVOORSTEL
Organen:
B&W , RAAD
Kenmerken:
rv 62 (2012)
Gebruik in vergaderingen:
RAAD - donderdag 20 september 2012 , cie. Bestuur - woensdag 27 juni 2012 , College van B&W - dinsdag 12 juni 2012

Op 30 juni 2011 heeft de raad de 'Verordening geldelijke vergoedingen aan commissieleden niet zijnde raadsleden' vastgesteld (RIS 180567). Daarin is bepaald dat de vergoedingen aan bedoelde commissieleden maximaal het door de minister van binnenlandse zaken bepaalde maximum bedragen. In afwijking hiervan kan de gemeenteraad beslissen een hogere vergoeding vast te stellen dan het maximum. Dit kan alleen wanneer het inbrengen van bijzondere beroepsmatige deskundigheid noodzakelijk is of wanneer de zwaarte van de taak en de omvang van de te verrichten arbeid dusdanig groot is. Voorgesteld wordt om voor de volgende commissies een hogere vergoeding vast te stellen:
- Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten
- Adviescommissie bezwaarschriften
- Adviescommissie reorganisatie
- Adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur
- Centrale Waarderingscommissie
- Centrale Inpassingscommissie

Als bijlage is toegevoegd: de geldende vergoedingen aan commissieleden niet zijnde raadsleden.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag