Uw zoekopdracht

Vestia - RIS 254466

Gepubliceerd: 27-11-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord

De afgelopen maanden heeft het college de raad met grote regelmaat geinformeerd over de voortgang in het dossier Vestia (RIS 246248, RIS 248220, RIS 248961, RIS 250522, RIS 251431). Met de laatste brief van 24 augustus 2012 (RIS251431) heeft wethouder SVI, dhr. NOrder twee oplossingsrichtingen geschetst. Aangegeven is dat allereerst met Vestia zou worden bezien of met hen een set pakketafspraken kan worden gemaakt om de gevolgen voor Den Haag te beperken. Als tweede oplossingsrichting werd gesproken over een mogelijke overname.
Het college en het bestuur van Vestia zijn tot overeenstemming gekomen over de ondertekening van een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst spreekt het college de intentie uit om samen met Vestia tot afspraken te komen voor een vijftal dossiers: herstructurering Den Haag Zuidwest, prestatieafspraken, projecten, verkoop van woningen en overige zaken. In deze raadsmededeling informeert het college de raad over aard en inhoud van deze intentieovereenkomst en over het verdere traject om uiteindelijk te komen tot een raamovereenkomst. Het college ziet door het ondertekenen van bijgaande intentieovereenkomst kansen om de gevolgen van de financiele situatie bij Vestia voor de volkshuisvesting en de woningmarkt in Den Haag te beheersen. In de ogen van het college wordt hiermee de beoogde zachte landing gerealiseerd. Allereerst is er een afspraak over het voortzetten van de herstructurering van Den Haag Zuidwest. Voorts zijn er afspraken gemaakt over de projecten van Vestia zodat deze op een andere manier tot ontwikkeling kunnen komen. Bij de verkoop van woningen zijn volkhuisvestelijke randvoorwaarden leidend. En tot slot wordt door het sluiten van prestatieafspraken ook de leefbaarheid voor de komende jaren gegarandeerd.

Bijgevoegd Intentieovereenkomst, stand van zaken projecten Vestia en collegebesluit.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag