Uw zoekopdracht

Afdoening motie eindrapportage invulling Flankerend Beleid Nieuw Spreidingsplan Haagse Bibliotheken - RIS 250195

Gepubliceerd: 19-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord

In de nota Nieuw Spreidingsplan Haagse Bibliotheken (RV92; RIS 180236), vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni 2011, is gekozen voor een spreiding waarbij minimaal 1 sterke wijkbibliotheek per stadsdeel blijft bestaan. Voor de te sluiten wijkbibliotheken is afgesproken dat hun functies worden overgenomen door de andere wijkbibliotheken en worden opgevangen middels flankerend beleid in de wijk voor kinderen in het primair onderwijs en voor minder mobiele ouderen.
Voor wat betreft de realisering van het flankerend beleid heeft de raad op 30 juni de motie RV92/RIS180885 aangenomen, waarin het college wordt gevraagd in juni 2012 inzichtelijk te maken welke voorzieningen als onderdeel van het flankerend beleid uiterlijk op 1 januari 2013 gerealiseerd zullen zijn en hoe deze worden gefinancierd. Over de voortgang van de invulling van het flankerend beleid is de raad geïnformeerd door middel van twee voortgangsrapportages, één in oktober 2011(RIS 181357) en één in februari 2012 (RIS 246416).

Bijgevoegd Nieuw Spreidingsplan Haagse Bibliotheken Invulling Flankerend Beleid: Eindrapportage dd. juni 2012, bijlage met overzicht gesprekspartners en 3 krt.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag