Uw zoekopdracht

cie. Samenleving

Vastgestelde agenda van de openbare vergadering van de commissie Samenleving

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Datum:
woensdag 31 oktober 2012
Tijd:
13:30 - 17:00 uur
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
T.U. Dander

De vergadering is achteraf terug te zien via internet op: www.denhaag.nl/mijnraad

Agenda

AOpening, mededelingen en vaststelling agenda

Bij dit punt is de agenda vastgesteld.   

BProcedurevergadering

Aan de orde komt de lijst ingekomen stukken van de weken 41 tot en met 43 en de termijnplanning.

Burgers hebben niet de mogelijkheid om in te spreken op de lijst ingekomen stukken en de termijnplanning.

CRondvraag

De commissieleden wordt verzocht punten voor de rondvraag uiterlijk 31 oktober vóór 9.30 uur door te geven aan het secretariaat.

DAdvieslijst

Niet van toepassing.

ERaadsvoorstel Afbouw en beeindiging bijdrage Haags architectuurprogramma Stroom

Inhoud:
Door noodzakelijke bezuinigingen is door het college bekeken welke mogelijkheden er zijn om tot een evenwichtig pakket maatregelen te komen. In 2010 heeft wethouder SVI besloten de bijdrage die STROOM ontvangt voor het architectuurprogramma niet meer te verstrekken. Eind 2010 is STROOM hiervan per brief op de hoogte gebracht. In 2011 heeft STROOM nog de volledige bijdrage ontvangen. Door middel van dit raadsvoorstel wordt de aangekondigde beëindiging geëffectueerd.

Procedure:
Door middel van dit raadsvoorstel wordt de aangekondigde beëindiging geëffectueerd.
In de commissie Samenleving van 28 juni 2012 is het verzoek gedaan om nadere informatie over de afbouw en beëindiging van de bijdrage Haags architectuur programma en het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016. Dit heeft geleid tot de brief van wethouder SVI, die bij dit agendapunt kan worden betrokken.
Tevens is gevraagd in de commissievergadering of wethouder CBI wilde reageren in verband met de relatie van het architectuurplatform van STROOM met het Meerjarenbeleidplan Kunst en Cultuur. Dit heeft geleid tot de brief van wethouder CBI, die bij dit agendapunt kan worden betrokken

De wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, de heer Norder, en de wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal, mevrouw De Jong worden uitgenodigd bij de behandeling aanwezig te zijn.

FRaadsvoorstel over vaststelling begroting 2013-2016 Programma 8 Werk en Inkomen

Procedure:
De begroting is opgebouwd uit een aantal programma’s. De behandeling van de begroting door de commissie Samenleving concentreert zich tijdens deze vergadering op het programma 8 – Werk en Inkomen. Dit programma was geagendeerd 18 oktober 2012, maar doorgeschoven vanwege tijdgebrek.
De behandeling is gepland in de raadsvergadering van 8 november 2012. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de begroting.


Inhoud: Programma 8 – Werk en Inkomen

Iedere inwoner van Den Haag heeft of krijgt regie over zijn eigen leven. Dit is het belangrijkste maatschappelijke doel van de gemeentelijke dienstverlening. Wie dat niet heeft, bieden we hulp aan om de regie te (her)pakken. We bieden kansen, het is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen om die kansen te pakken. Hierbij spreken we de eigen mogelijkheden van mensen maximaal aan. Maatwerk is daarbij wel belangrijk.
Voor de mensen in de stad die zonder hulp niet overeind kunnen blijven in de samenleving, bieden we een duurzaam vangnet met voorzieningen uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), bijstand, sociaal-casemanagement en schuldhulpverlening.

Van belang is om met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk mensen te ondersteunen. We zetten de hulp daarom methodisch in waarbij we scherp kijken naar de effectiviteit. De kosten moeten opwegen tegen de ‘baten’ die het oplevert voor de maatschappij (zoals meer mensen aan het werk, stabilisatie van schulden of multi-probleem huishoudens). We onderbouwen dit met instrumenten als rendementstoetsen en maatschappelijke kosten/batenanalyses.

De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Economie, de heer Kool, is uitgenodigd bij dit agendapunt en kan vanaf 15.00 uur aanwezig zijn.     

GSluiting

Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag