Uw zoekopdracht

cie. Samenleving

Vastgestelde agenda van de openbare vergadering van de commissie Samenleving

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Datum:
woensdag 20 juni 2012
Tijd:
19:30 uur
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
T.U. Dander

De vergadering is achteraf terug te zien via internet op: www.denhaag.nl/mijnraad.

Agenda

AOpening, mededelingen en vaststelling agenda

Bij dit agendapunt wordt de voorlopige agenda vastgesteld.

BRaadsvoorstel over vaststelling jaarrekening 2011 jaarverslag 2011 en raadsvoorstel resultaatbestemming 2011

Inhoud:
De raadsvoorstellen gaan over de jaarstukken van de gemeente Den Haag met betrekking tot het begrotingsjaar 2011. Door het overleggen van deze jaarstukken legt het college jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording af over het door het college gevoerde bestuur. De gemeenteraad stelt de jaarstukken vast en ontlast daarmee de leden van het college ten aanzien van het verantwoorde financieel beheer.
 
Zowel de jaarrekening als het verslag zijn opgebouwd uit een aantal programma’s.
De behandeling van de jaarrekening door de commissie Samenleving concentreert zich tijdens deze vergadering op programma 7 Integratie en Krachtwijken, programma 14 Media, de onderdelen Monumenten en Archeologie worden bij de commissie Leefomgeving behandeld en programma 16 Volksgezondheid en Zorg.

Ten behoeve van de behandeling wordt er een paginaverwijzing van het jaarverslag naar de effecten van het gevoerde beleid per programma op de agenda weergegeven. de zgn. topindicatoren

Hierbij kunnen betrokken worden de volgende stukken:
Accountantsrapport en controleverklaring bij de jaarrekening 2011 van de gemeente Den Haag
Rapport van de Rekeningencommissie over het jaar 2011
Rm 2012. Beantwoording technische vragen jaarstukken 2011

Procedure:
Raadsvoorstellen worden altijd op een agenda of advieslijst van een commissie geplaatst alvorens deze door de raad worden vastgesteld. De jaarrekening wordt naar verwachting behandeld in de raadsvergadering van 21 juni 2012. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de bijgaande raadsvoorstellen.

B.1 Programma Volksgezondheid en Zorg

Hierbij kan betrokken worden:
Beantwoording schriftelijke vragen 2012.198 over Meldcode huiselijk geweld.

Het programma Volksgezondheid en Zorg is gericht op het verbeteren van de gezondheid van alle Hagenaars, met name van risicogroepen onder jongeren, ouderen, sociaal kwetsbaren en zwakkeren. Het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsachterstanden is van groot belang en wordt de komende jaren gecontinueerd. In de 2011 werd de nota volksgezondheid Natuurlijk: gezond 2007-2011 afgerond. De ervaringen en resultaten van deze nota werden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe nota volksgezondheid Gezond aan de slag! 2012-2014. De eerste fase van het plan van aanpak Den Haag Onder Dak is in 2011 succesvol afgerond: het aantal dak- en thuislozen op straat is fors afgenomen.

Wat is bereikt.  Zie pagina 112 van het jaarverslag voor de topindicator: Aantal dak- en thuislozen met een trajectplan afgezet tegen het totaal aantal dak- en thuislozen.

De wethouder Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie, de heer Baldewsingh, wordt uitgenodigd bij de behandeling aanwezig te zijn.

Documenten bij dit agendapunt

B.2 Programma Mediabeleid

Den Haag is ook in 2011 weer wat steviger op de kaart gezet als mediastad, die ruimte geeft aan zowel professionals als aan vormen van wijkmedia. Het project digitale muurkrant is definitief op weg naar een toekomst als zelfstandige organisatie, gedragen en gefinancierd door haar gebruikers. Er zijn nu meer dan 300 beeldschermen met meer dan 70 deelnemende organisaties en instellingen.

Er is geen topindicator voor dit onderdeel.

De wethouder Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie, de heer Baldewsingh, wordt uitgenodigd bij de behandeling aanwezig te zijn.

B.3 Programma Integratie en Krachtwijken

Er heeft een actualisering en aanscherping plaatsgevonden van het integratiebeleid. Met de nieuwe beleidsnota Verschillend verleden, één toekomst die vorig jaar is gepresenteerd heeft het college gekozen voor een concrete en gerichte aanpak om de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving te stimuleren. Het percentage geslaagden van het inburgeringsexamen is fors gestegen ten opzichte van 2010 (van 68 procent naar 78 procent), en daarmee komt de realisatie overeen met de doelstelling van de topindicator.

Wat is bereikt? Zie pagina 57 van het jaarverslag voor de topindicator: Percentage Hagenaars dat slaagt voor het inburgeringsexamen als percentage van het aantal Hagenaars dat examen doet.

De wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, de heer Norder, wordt uitgenodigd bij de behandeling aanwezig te zijn.

CSluiting

Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag