Uw zoekopdracht

Raad

Vastgestelde integrale agenda van de negende vergadering van de Gemeenteraad van Den Haag te houden op donderdag 5 juli 2012 om 19.00 uur, verzonden op 5 juli 2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Datum:
donderdag 05 juli 2012
Tijd:
19:00 uur
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.J. van Aartsen

De voorzitter van de gemeenteraad van Den Haag stelt voor in de vergadering te houden op
donderdag 5 juli 2012, 19.00 uur aan de orde te stellen:

Agenda

AVaststelling agenda
BSpreektijd burgerij
CVaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
DVaststelling van de notulen van de vergadering van donderdag 7 juni 2012
Documenten bij dit agendapunt
EVaststelling van de besluitenlijst

E.1 Voorstel van het college inzake intrekken van de regeling Waarderingssubsidie societeiten (rv 60)

cie. Samenleving 14 juni 2012: akkoord met plaatsing op de besluitenlijst.

E.2 Voorstel van het presidium inzake voorstel tot wijziging van de Verordening op de rekenkamer (rv 63)

cie. Bestuur d.d. 27 juni 2012: akkoord met plaatsing op de besluitenlijst.

E.3 Gewijzigd voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Vrederust (rv 64)

cie. Ruimte 20 juni 2012: vooralsnog akkoord met plaatsing op de besluitenlijst in afwachting van gewijzigd voorstel.
PPV en PvdD: stem voorbehouden.

Termijngebonden.

E.4 Voorstel van het college inzake vaststelling Voorontwerp herinrichting Groot Hertoginnelaan en afdoening motie H 1 2010 1 (rv 65)

cie. Leefomgeving d.d. 27 juni 2012: akkoord met plaatsing op de besluitenlijst.

E.5 Voorstel van het presidium inzake geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de juridische samenwerkingsconstructie Den Haag Marketing (rv 66)

cie. Bestuur d.d. 27 juni 2012: akkoord met plaatsing op de besluitenlijst.

Termijngebonden.

FTweeminutendebat/mondelinge vragen

F.1 Tweeminutendebat van mevrouw Gyomorei (SP) inzake procedure bidbooks

F.2 Tweeminutendebat van mevrouw Vianen (GroenLinks) inzake stages ongedocumenteerde jongeren

F.3 Mondelinge vragen van de heer Rietveld (GroenLinks) inzake frictiekosten kunstenplan

GBekrachtiging geheimhouding
HGewijzigd voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust) (rv 57)

Het plangebied wordt begrensd door de rijstroken van de Johan de Wittlaan/oostzijde langzaamverkeerroute tussen de Jan Willem Frisolaan en de Johan de Wittlaan/oostelijke rand van de oostelijke tak van de Jan Willem Frisolaan tot aan de Verlengde Tolweg/randen van de Verlengde Tolweg / zuidelijke resp. westelijke rand van de Willem Lodewijklaan.
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de vestiging van Eurojust aan de Jan Willem Frisolaan mogelijk. De panden aan de Jan Willem Frisolaan 15, 15a, 17 en 17a en het pand van de Johan Westermannschool worden wegbestemd door de vaststelling van het bestemmingsplan.

cie. Ruimte 13 juni 2012: PvdA, het CDA, de VVD en D66; vóór
SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij: stem voorbehouden
PVV en de Partij voor de Dieren: tegen.

Termijngebonden.

IVoorstel van het college inzake nota Dierenwelzijn (rv 59) strekt ter vervanging

De nota biedt een overzicht van de activiteiten van de gemeente Den Haag op het gebied van dierenwelzijn. Voor een belangrijk deel is dit bestaand beleid dat in de komende jaren onverkort wordt voortgezet en waar nodig wordt geoptimaliseerd, bijvoorbeeld waar het communicatie en voorlichting betreft.

cie. Leefomgeving 2012: PvdD: tegen
VVD vóór
overige leden stem voorbehouden

 

Documenten bij dit agendapunt
JVoorstel van het presidium naar aanleiding van het rekenkameronderzoek Van uitgaven naar uitkomsten (rv 61)

cie. Bestuur d.d. 27 juni 2012: alle leden stem voorbehouden

Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag